Aktualne

KSN/1/2018 Konkurs na Stanowisko Naukowe Adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki w Instytucie Matki i Dziecka

Dyrektor

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

ADIUNKT W ZAKŁADZIE EPIDEMIOLOGII I BIOSTATYSTYKI

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

w wymiarze 1 etatu

 


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie medyczne (lekarz)
 • stopień naukowy doktora lub równorzędny
 • udokumentowana znajomość metod epidemiologicznych
 • udokumentowana znajomość zaawansowanych metod statystycznych (analiza wielu zmiennych)
 • biegła znajomość programu statystycznego IBM SPSS lub równorzędnego (np. STATA, SAS)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dorobek publikacyjny powyżej 150 pkt MNiSzW i IF powyżej 8
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym we współpracy z zagranicą
 • udokumentowany udział w zjazdach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. dyplom, odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnie lub kserokopia dyplomu bądź odpisu dyplomu,
 5. dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 6. inne dokumenty lub ich kopie, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata ( lista publikacji i podanie punktów IF i MNiSzW ),
 7. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 8. świadectwa pracy lub ich kopie,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne,
 11. podpisana klauzula „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 833),

 

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe – Adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki w Instytucie Matki i Dziecka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentów w  terminie do 09.02.2018r. , do godz. 15.30 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w Dziale Kadr i Płac, pok. 305 ( Budynek Lipsk). Otwarcie zgłoszeń nastąpi: 05.02.2018 r. podczas posiedzenia komisji.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

: 24 2018 r. 13:50 : Agata Szczęsna

Go back