Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej

pobierz książkę w formacie pdf

część 1 
część 2 
część 3  
część 4 

SPIS TREŚCI


I. WPROWADZENIE
1. Szkoła a zdrowie uczniów i pracowników Barbara Woynarowska
2. Problemy zdrowotne, społeczne i szkolne uczniów
2.1. Główne problemy zdrowotne i społeczne uczniów - Barbara Woynarowska
2.2. Zdrowie jamy ustnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - znacząca rola
profilaktyki - Barbara Adamowicz-Klepalska
2.3. Problemy szkolne dzieci i młodzieży - Barbara Woynarowska
2.4. Zachowania zdrowotne - Barbara Woynarowska
3. Środowisko szkolne a zdrowie - wybrane zagadnienia
3.1. Warunki higieniczno-sanitarne w szkole - Barbara Ignar-Golinowska
3.2. Środowisko społeczne szkoły - Maria Sokołowska
3.3. Posiłki szkolne - Barbara Woynarowska
3.4. Bezpieczeństwo w szkole
3.4.1. Wypadki i urazy dzieci i młodzieży w szkole - Jolanta Olejko
3.4.2. Postępowanie w stanach zagrożenia w szkole - Wojciech Żabicki,
Elżbieta Łata
3.4.3. Przemoc wśród uczniów w szkole - Barbara Woynarowska
4. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole Barbara Woynarowska
4.1. Ścieżka edukacyjna "edukacja prozdrowotna" - Barbara Woynarowska
4.2. Szkoła promująca zdrowie - Barbara Woynarowska
4.3. Edukacja i wsparcie młodzieży w zakresie zdrowia prokreacyjnego -
3.4. Bezpieczeństwo w szkole
Maria Monika Szymańska

II. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI
1. Aktualny system i założenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
- Anna Oblacińska
2. Rola pielęgniarki i higienistki szkolnej w ochronie i promocji zdrowia uczniów
2.1. Ewolucja statutu i roli pielęgniarki i higienistki szkolnej - Maria Pułtorak,
Wisława Ostręga
2.2. Teorie i koncepcje pielęgniarskie w praktyce zawodowej pielęgniarki
środowiska nauczania i wychowania - Wisława Ostręga

III. STANDARDY W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ I HIGIENISTKĘ SZKOLNĄ
Wprowadzenie - Maria Jodkowska
1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności
i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie
z prawami pacjenta - Barbara Woynarowska, Agnieszka Małkowska
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem
poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów
- Maria Jodkowska
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie
ich wyników - Anna Oblacińska, Wisława Ostręga
4. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych -Wisława Ostręga,
Bogusława Witkowska
5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi
- Borysewicz-Lewicka
6. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego
i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego
- Barbara Woynarowska
7. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi
i społecznymi
7.1. Uczniowie przewlekle chorzy i niepełnosprawni - Anna Oblacińska
7.2. Dziecko krzywdzone - Anan Oblacińska
7.3. Uczniowie używający substancji psychoaktywnych - Barbara Woynarowska
7.4. Uczniowie z problemami szkolnymi - Maria Pułtorak
8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo
w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia -Barbara Woynarowska
9. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki
i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników
10. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych
zachorowaniach - Maria Jodkowska

IV. SPECYFIKA PRACY PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ W SZKOLE
SPECJALNEJ I SPORTOWEJ
1. Opieka pielęgniarki i higienistki szkolnej nad uczniami niepełnosprawnymi ruchowo
i/lub umysłowo w szkole specjalnej - Anna Oblacińska
2. Specyfika pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej w szkole sportowej
- Janina Janiszewska

ANEKS
Zasady konstruowania zapisu graficznego
Zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć wychowania fizycznego
w najczęstszych przewlekłych zaburzeniach i chorobach
Podstawa programowa ścieżki edukacyjnej "edukacja prozdrowotna"
w poszczególnych typach szkół

powrót do Wydawnictw

Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a,  tel. 22 32 77 000, 22 32 77 001

Poczta IMiD