Aktualności

Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka - Dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 dla IMiD

Dzięki wsparciu unijnemu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie utworzy Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka – innowacyjny na skalę światową ośrodek prac B+R. Centrum powstanie z dwóch jednostek instytutu – Zakładu Genetyki Medycznej i Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Projekt zakłada wyposażenie go w wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą do badań diagnostycznych z zakresu genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) i przesiewu diagnostycznego noworodków. Pozwoli to na opracowanie ulepszonych oraz zupełnie nowych metod diagnostycznych. Dzięki nim zwiększy się trafność diagnostyczna i zakres analizowanych parametrów. Możliwa będzie również szybsza wykrywalność chorób w ich wczesnym stadium.

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Całkowita wartość projektu: 13 581 753,66 zł

Kwota dofinansowania: 10 864 777,70 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Data utworzenia informacji: 27 lutego 2018 r. 10:28 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć