Aktualności

Pracownia Medycyny Szkolnej

Pracownia Medycyny Szkolnej w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) Instytut Matki i Dziecka realizuje zadania w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami. Podmiotem w strukturach Instytutu Matki i Dziecka odpowiedzialnym za realizację zadań jest Pracownia Medycyny Szkolnej w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży.


W ramach działań pracowni powstała strona internetowa dostępna pod adresem www.medycynaszkolna.imid.med.pl, której celem jest przekazywanie podstawowych i ważnych dla realizacji zadań zaleceń, stanowisk, materiałów promocji zdrowia oraz wymiana doświadczeń pielęgniarek środowiskowych nauczania i wychowania, higienistek szkolnych oraz lekarzy realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.


– Jako placówka monitorująca postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i stworzyliśmy platformę do wymiany doświadczeń. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby związane z medycyną szkolną. Zależy nam na szybkim obiegu informacji i skutecznym wdrażaniu zmian. – mówi mgr Wisława Ostręga z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.


Przedmiotem działania Pracowni Medycyny Szkolnej jest monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami, analiza informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia informacji o realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, proponowanie kierunków zmian w kształceniu zawodowym osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami, opiniowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Pracownia Medycyny Szkolnej współpracuje również z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie opracowywania i opiniowania programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla podmiotów działających na rzecz zapewnienia warunków realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.

– W tradycji Instytutu jest działalność w zakresie pediatrii społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży. – mówi prof. IMiD dr hab. n. med. Anna Oblacińska z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży – To w Instytucie Matki i Dziecka powstał pierwszy kompleksowy model zintegrowanej opieki pediatrycznej, projekt Szkół Promujących Zdrowie czy nowoczesny model pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. – podkreśla.

Pracownia Medycyny Szkolnej
prof. IMiD dr hab. n. med. Anna Oblacińska
Starszy Asystent, specjalista mgr Wisława Ostręga
22 327 74 10, medycynaszkolna.imid.med.pl, medycyna.szkolna@imid.med.pl

Data utworzenia informacji: 08 lipca 2020 r. 13:43 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Jankowska

Wróć