Rejestry i ewidencje

Dokumentacja w Instytucie tworzona, gromadzona, przechowywana i przetwarzana jest zgodnie z:

  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) – (link),
  • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 r., poz. 1743) - (link),
  • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015 r., poz. 1733) – (link),
  • Regulaminem Organizacyjnym Instytutu,
  • Instrukcją Kancelaryjna.

Informacje zawarte w rejestrach udostępniane są zgodnie z:

  • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z z 2016 r. poz. 1638 ze zm.); - (link)
  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069), (link), 
  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (link),
  • ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), - (link),
  • ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) – (link).