Status Prawny

Instytut Matki i Dziecka zwany dalej „Instytutem”, utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka (Dz. U. Nr 15, poz. 123), działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.2017.1158, ze. zm), zwanej dalej „ustawą”(link);
  2. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, ze zm.) – (link);
  3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.); - (link)
  4. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 859, ze zm.) – (link);
  5. Statutu;
  6. innych niż określone w pkt 1-5 przepisów prawa.


Siedzibą Instytutu Matki i Dziecka jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut obejmuje swoim działaniem obszar kraju. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Instytut posiada osobowość prawną.
Instytut jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000050095.
Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: Instytut Matki i Dziecka w otoku.
Link do Statutu