Skierowanie i przyjęcie do szpitala

Kliniki i Oddziały Instytutu przyjmują pacjentów ze skierowaniem od każdego lekarza, także prywatnego. W sytuacjach zagrożenia życia skierowanie nie jest wymagane.

Pacjentów prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć.

Izba Przyjęć Pediatryczna tel.: 22 32 77 324, tel./fax: 22 32 77 147, Budynek Główny

Izba Przyjęć Położnicza tel.: 22 32 77 438, Teren Szpitala Wolskiego, Klinika Położnictwa I Ginekologii Instytutu

Do przyjęcia niezbędny jest komplet poniższych dokumentów:

  • ważne skierowanie zawierające oprócz rozpoznania lekarskiego, pełne dane osobowe pacjenta/pacjentki (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres zamieszkania),
  • książeczka zdrowia z aktualną informacją o szczepieniach ochronnych,
  • nr PESEL pacjenta/pacjentki.

Przyjęcie dziecka do szpitala rozpoczyna rejestracja. Pielęgniarka w Pediatrycznej Izbie Przyjęć poprosi o okazanie dokumentów i dokona wpisu do rejestru pacjentów. Następnie lekarz z Izby Przyjęć przeprowadzi wywiad dotyczący bieżącego i przeszłego stanu zdrowia dziecka.
Istotne informacje, które powinny zostać przekazane lekarzowi, to niepokojące objawy, jakie zostały zauważone, alergie dziecka, jego ewentualne przewlekłe leczenie, ostatnie zachorowania, szczepienia. Lekarz zbada dziecko, dokona pomiarów jego wagi ciała i wzrostu oraz wyda dyspozycję skierowania na konkretny oddział.

W Klinice Położnictwa i Ginekologii pacjentka rejestrowana jest w Położniczej Izbie Przyjęć. Po badaniu lekarskim pacjentka zostaje skierowana do właściwego oddziału.

Zapisy do Kliniki http://www.imid.med.pl/pl/143-dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-poloznictwa-i-ginekologii#izba-przyj%C4%99%C4%87-kliniki-po%C5%82o%C5%BCnictwa-i-ginekologii