Usługi komercyjne

Usługi medyczne realizowane w Instytucie Matki i Dziecka są dostępne również na zasadach komercyjnych. Zapraszamy osoby prywatne, także nieuprawnione do świadczeń z środków publicznych oraz instytucje i firmy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i skorzystania z naszej oferty diagnostyczno - konsultacyjnej.

Cennik usług komercyjnych.

Dodatkowe informacje o badaniach komercyjnych z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii i koagulologii, serologii i mikrobiologii wykonywanych przez Centralne Laboratorium Instytutu można uzyskać pod numerem 22 32 77 167.

Podstawy prawne
 • Zarządzenie nr 20/14 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. w sprawie odpłatności za usługi i świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie;
 • aktualizowany:
 • Zarządzeniem nr 22/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2014 z dn. 01.09.2014 w sprawie odpłatności za usługi świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Zarządzeniem nr 37/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka odpłatności za usługi świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki Dziecka w Warszawie.

Opłaty za usługi w systemie komercyjnym

Usługi zdrowotne świadczone na zasadach komercyjnych są wykonywane na podstawie dowodu zapłaty, zgodnie z cennikiem Instytutu Matki i Dziecka.
Zapłaty należy dokonać przed zgłoszeniem się na badanie lub konsultację.

Można zapłacić:

 • przelewem na konto bankowe Instytutu w Alior Banku nr 81 2490 0005 0000 4600 8807 9430
 • przekazem pocztowym na konto bankowe Instytutu w Alior Banku nr 81 2490 0005 0000 4600 8807 9430

W przypadku braku możliwości zapłaty w sposób określony wyżej, można zapłacić wkładając kwotę należną IMiD wg cennika za świadczenia zdrowotne wraz wypełnionym drukiem pt: „Opłata za świadczenia wg cennika IMiD” (kopia – 1 egz.) do „Koperty IMiD do opłaty świadczeń IMiD”. Kopertę należy przygotować w obecności pracownika IMiD poświadczającego własnym imieniem i nazwiskiem zgodność kwoty włożonej do „Koperty IMiD …” z sumą kwot za usługę wpisaną przez pacjenta na wypełnionym wyżej druku.
Kopertę z pieniędzmi należy w obecności ww. pracownika poświadczającego włożyć do sejfu IMiD znajdującego się w Pawilonie X na izbie przyjęć lub w Budynku Głównym na izbie przyjęć. Pomoc przy płatności za usługi - Telefon: 508 193 973

Dokonując zapłaty należy zatrzymać dowód wniesienia zapłaty do okazania.

Dowód wniesienia zapłaty:

 • dowód KP (kasa przyjmie) przy płatności w kasie Instytutu,
 • wydruk potwierdzenia z systemu bankowego (internetowy dostęp) lub potwierdzenie wystawione przez bank,
 • odcinek dla klienta przy przelewie pocztowym,
 • potwierdzenie przeprowadzenia transakcji kartą płatniczą,
 • kopia (zielona) opłaty złożonej do „Koperty IMiD….”.

Na podstawie dokonanych płatności pacjent może zwrócić się do Działu Ekonomiczno-Finansowego Instytutu o wystawienie faktury VAT, podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury tj.:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres,
 • numer NIP.

W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub gotówką w punkcie obsługi w rejestracji w Budynku Lipskpacjent może otrzymać fakturę bez oczekiwania.

Przy wypełnianiu Druku „opłata za świadczenie wg cennika IMID” należy zwrócić uwagę aby powstałe kopie były czytelne, dlatego nie wskazane jest używanie pióra wiecznego bądź żelowego.

Odpłatne badania - należy zgłosić się do właściwego gabinetu i okazać pracownikowi Instytutu dowód zapłaty za usługę przed dokonaniem badania.

Odpłatne konsultacje lekarskie - należy zgłosić się do rejestracji i przekazać rejestratorce dowód zapłaty za usługę w celu dołączenia do karty pacjenta i ustalenia terminu wizyty.