Projekty dofinansowane z funduszy UE

Projekty badawcze

„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

Nr umowy

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

Okres realizacji

01.10.2017r. – 31.12.2020r.

Wartość projektu

13 581 753,66 PLN

Dofinansowanie dla IMiD

10 864 777,70 PLN

Celem Projektu jest utworzenie oraz wyposażenie nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego i diagnostycznego. W ramach projektu zakupiona zostanie wysokospecjalistyczna aparatura laboratoryjna oraz zrealizowana zostanie agenda badawczo-wdrożeniowa. Rozwijana będzie diagnostyka z zakresu genetyki medycznej, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych, które poprawią trafność diagnostyczną i zakres analizowanych parametrów. Poszerzony zostanie zakres dostępnej dla partnerów medycznych, pacjentów, instytucji naukowych i podmiotów prywatnych wysokospecjalistycznej diagnostyki o unikalnym profilu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl; dyr@imid.med.pl

_____________________________________________________________________________________________

Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki

i leczenia chorób rzadkich u noworodków – RareScreen

 

Nr projektu

INT-10

Okres realizacji

01.05.2017r. – 30.04.2020 r.

Wartość projektu

3 395 562,31 EUR

dofinansowanie dla IMiD

223 827,10 €

Partnerzy projektu

Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie - Lider

Uniwersytet im. Ernesta Maurycego Arndta w Greifswaldzie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny Charité w Berlinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Projekt jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków. Projekt zakłada poszerzenie zakresu diagnozowanych wrodzonych wad metabolizmu i innych schorzeń rzadkich rozpoznawanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. W odniesieniu do noworodków z regionu Pomorza Zachodniego, dotychczas obowiązujący panel badań przesiewowych zostanie poszerzony o galaktozemię oraz unikatowe w skali europejskiej badania pilotażowe w kierunku ciężkich złożonych niedoborów odporności (SCID), rodzinnej hipercholesterolemii i wybranych wrodzonych hemoglobinopatii a także deficytu biotynidazy.

Instytut Matki i Dziecka zapewnia infrastrukturę informatyczną dla programu. IMiD uczestnicząc w realizacji projektu poszerzy doświadczenie w zakresie badań przesiewowych noworodków w kierunku chorób, które nie są obecnie włączone do panelu badań obowiązkowych. Dotyczy to diagnostyki SCID, deficytu biotynidazy oraz rodzinnej hipercholesterolemii. Badania w kierunku SCID mają w EU status programu pilotażowego i wymagają poszerzonych badań populacyjnych, walidacji, ustalenia norm raz algorytmu analityczno-diagnostycznego. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu w projekcie partnerów z różnych ośrodków. Istotną korzyścią dla Instytutu będzie także możliwość opracowania nowych metod analitycznych, w tym badań molekularnych i aktywności enzymatycznej, udział we wspólnych pracach naukowych oraz prezentacjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzone badania będą stanowiły podstawę do ewentualnego wdrożenia kolejnych chorób do badań dla całej populacji.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu  Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

03-dla-rozwoju-mazowsza

Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno – Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży


Nr projektu RPMA.01.01.00-028/10-00
Okres realizacji 2014-2015
Wartość projektu 3.889.579,60 zł
Dofinansowanie 3.306.142,66 zł
Partnerzy projektu Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital im. L.Zamenhofa w Białymstoku
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostycznego z możliwością prowadzenia badań genetycznych, rozbudowę infrastruktury sieciowej IMID i stworzenie platformy informatycznej bazującej na ww. elementach, która umożliwi gromadzenie danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w całej Polsce a przez to pozwoli na znaczne ograniczenie liczby przypadków śmiertelnych wśród dzieci leczonych na nowotwory.
Planuje się, że końcowym efektem rzeczowym realizacji projektu będzie sprawnie działający system Tele-informatyczny, który skróci czas opracowania diagnoz oraz oczekiwania na konsultację onkologiczną, radiologiczną i patomorfologiczną. Usprawnieniu ulegnie proces kwalifikacji pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Gromadzone dane będą podstawą do opracowywania alternatywnych terapii oraz przyczynią się do rozwoju naukowego lekarzy onkologów. Projekt, umożliwiając kontynuowanie zaawansowanych badań w Multidyscyplinarnych zespołach prowadzących badania naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory, będzie służył zaspokajaniu najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału sfery badawczo – rozwojowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionu.
W ramach projektu przewidziano przygotowanie zaplecza centralnego laboratorium histopatologicznego z możliwością realizacji unikalnych badań genetycznych – będącego węzłem dla ogólnopolskiej sieci laboratoriów połączonych specjalistyczną aplikacją umożliwiającą konsultacje online i wieloośrodkowe – tworząc tym samym nowe standardy podlegające modelowaniu w trakcie projektu. Ponadto zastosowanie skanerów w tworzeniu platformy informatycznej gromadzenia danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w Polsce, co umożliwi stworzenie wieloośrodkowej płaszczyzny współpracy jednostek naukowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

 

 


 


01-pomerania

http://www.interreg4a.info/fileadmin/user_upload/bilder/logos/Int4a_Slogan.png


Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków

Nr projektu INT-10-0008
Okres realizacji 2011-2014
Wartość projektu 2 449 975,00 €
dofinansowanie dla IMiD 237 700,00 €
Partnerzy projektu Universitatsmedizin Greifswald – Partner Wiodący
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald<
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie modelowego systemu badań przesiewowych noworodków z obszaru Euroregionu Pomerania. System ten w swoim założeniu ma być unikatowym w skali europejskiej modelem międzynarodowej współpracy w zakresie noworodkowych badań przesiewowych, a jego realizacja pozwoli na poszerzenie do 14 zakresu wrodzonych chorób metabolicznych i schorzeń endokrynologicznych, w kierunku których badane są wszystkie noworodki z Euroregionu Pomerania. Instytut Matki i Dziecka, jako drugi partner polski uczestniczy w projekcie w celu implementowania poszerzonych badań przesiewowych noworodków do polskiego systemu, obejmującego całą Polskę.Do zadań IMiD w ramach realizowanego projektu należy:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego zapewniające prowadzenie bazy danych i przepływu informacji między partnerami (w szczególności wyników badań),
  2. Wykonywanie badań molekularnych na rzecz badań przesiewowych mukowiscydozę (CF) i wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)
  3. Analiza porównawcza i epidemiologiczna wyników badań przesiewowych, analizy statystyczne, optymalizacja metod badań przesiewowych w kierunku rzadkich wad metabolizmu, mukowiscydozy i wrodzonego przerostu nadnerczy,
  4. Współudział w tworzeniu transgranicznego ośrodka poszerzającego panel noworodkowych badań przesiewowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Transgraniczna współpraca terytorialna“ Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013.

 

Projekty inwestycyjne

„Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”

 

Nr umowy

POIS.09.02.00-00-0129/17-00/106/2018/141

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

06.2018 -10.2018

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

2 582 350,99 PLN (1 150 000,00 PLN)

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

920 000,00 PLN

 

Przedmiotem inwestycji w obecnej fazie projektu jest doposażenie w 2018 roku Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, funkcjonującego w ramach Kliniki Położnictwa
i Ginekologii IMID. Głównym celem projektu jest „zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, a w szczególności do diagnostyki i leczenia niepłodności”. Realizacja założonych celów pozwoli na umożliwienie pacjentom IMID dostępu do nowoczesnego systemu leczenia, w komfortowych, wysokiej jakości warunkach.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO”

 

Instytut Matki i Dziecka realizuje Projekt „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” dofinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Umowa nr Nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00).

 

Projekt obejmuje wymianę części aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Anestezjologii i Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019. Kwota dofinansowania wynosi 14 951 033,57 zł, w tym 80% w ramach dofinansowania ze środków UE, a 20% tytułem dotacji celowej.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX POIS 2014-2020, informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. dyr@imid.med.pl
 2. POIS@mr.gov.pl

lub

 1. formularza https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

_____________________________________________________________________________________________________________________________

03-dla-rozwoju-mazowsza

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line”

Cel projektu: Wprowadzenie w Instytucie Matki i Dziecka elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line poprzez wdrożenie dedykowanego systemu teleinformatycznego

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych

RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15

2015-2018

7 673 847,00

6 139 077,59

Wyszczególnienie

Dane

Pełna nazwa Lidera

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres

ul. Kasprzaka 17 A; 01-211 Warszawa

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

Gmina miejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

Adres

ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres

ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Adres

ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieliszewie

Adres

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie w Instytucie Matki i Dziecka systemu teleinformatycznego w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. System ten pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych oraz zapewni większą skalę i siłę oddziaływania projektu poprzez realizację projektu w partnerstwie oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami.

W szczególności w zakresie wdrażanych e-usług publicznych, Wnioskodawca planując funkcjonalności systemu, brał pod uwagę potrzeby pacjentów oraz zwiększenie skali i siły oddziaływania projektu poprzez włączenie czterech Partnerów, w tym działających na terenach wiejskich, do projektu. Podstawą do określenia głównych grup społecznych i ich potrzeb były badania ankietowe (z sierpnia 2015 r. i października 2015 r.) przeprowadzane wśród pacjentów Instytutu. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet główni odbiorcy usług (pacjenci) to osoby w wieku do 44 roku życia, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na e-usługi opisane w niniejszym projekcie, które zostaną wprowadzone w wyniku jego realizacji.

W ramach projektu zostanie wprowadzonych 8 e-usług o stopniu dojrzałości 4 i 5 (poniżej przedstawiono jedynie główne informacje o e-usługach, a ich funkcjonalność opisana jest w rozdziale 5.5) umożliwiających pełne załatwienie danej sprawy, tj.:

 1. E-obchód - usługa elektroniczna skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego Pacjenta;
 2. E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień SMS/e-mail do pacjenta;
 3. Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta - dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień SMS/e-mail do pacjenta o gotowości e-wyników do odbioru;
 4. Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza – w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, cały proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie;
 5. E-wywiad - usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
 6. E-konsultacje - e-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet. Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza;
 7. E-samokontrola – prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet. Dziennik kontroli będzie miał wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i będzie  zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line;

E-usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy, a jego Partnerami.