Projekty dofinansowane – UE

Projekty badawcze

Projekty inwestycyjne

„Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”

 

Nr umowy

POIS.09.02.00-00-0129/17-00/106/2018/141

Okres realizacji w obecnej fazie projektu

06.2018 -10.2018

Wartość projektu (w tym w obecnej fazie)

2 582 350,99 PLN (1 150 000,00 PLN)

Dofinansowanie ze środków UE (obecna faza projektu)

920 000,00 PLN

 

Przedmiotem inwestycji w obecnej fazie projektu jest doposażenie w 2018 roku Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, funkcjonującego w ramach Kliniki Położnictwa
i Ginekologii IMID. Głównym celem projektu jest „zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, a w szczególności do diagnostyki i leczenia niepłodności”. Realizacja założonych celów pozwoli na umożliwienie pacjentom IMID dostępu do nowoczesnego systemu leczenia, w komfortowych, wysokiej jakości warunkach.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu "Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia" Działania 9.2. „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. antykorupcja@imid.med.pl
 2. dyr@imid.med.pl
 3. POIS@mr.gov.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO”

 

Instytut Matki i Dziecka realizuje Projekt „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury, medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” dofinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Umowa nr Nr POIS.09.02.00-00-0066/17-00).

 

Projekt obejmuje wymianę części aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace remontowe w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Anestezjologii i Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019. Kwota dofinansowania wynosi 14 951 033,57 zł, w tym 80% w ramach dofinansowania ze środków UE, a 20% tytułem dotacji celowej.

 

Informacja o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytut Matki i Dziecka w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMID w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX POIS 2014-2020, informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem:

adresów e-mail:

 1. dyr@imid.med.pl
 2. POIS@mr.gov.pl

lub

 1. formularza https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

_____________________________________________________________________________________________________________________________

03-dla-rozwoju-mazowsza

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line”

Cel projektu: Wprowadzenie w Instytucie Matki i Dziecka elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line poprzez wdrożenie dedykowanego systemu teleinformatycznego

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych

RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15

2015-2018

7 673 847,00

6 139 077,59

Wyszczególnienie

Dane

Pełna nazwa Lidera

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres

ul. Kasprzaka 17 A; 01-211 Warszawa

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

Gmina miejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

Adres

ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres

ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Adres

ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Pełna nazwa Partnera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieliszewie

Adres

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

Lokalizacja partnera wg bazy TERYT

gmina wiejska

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie w Instytucie Matki i Dziecka systemu teleinformatycznego w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. System ten pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych oraz zapewni większą skalę i siłę oddziaływania projektu poprzez realizację projektu w partnerstwie oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami.

W szczególności w zakresie wdrażanych e-usług publicznych, Wnioskodawca planując funkcjonalności systemu, brał pod uwagę potrzeby pacjentów oraz zwiększenie skali i siły oddziaływania projektu poprzez włączenie czterech Partnerów, w tym działających na terenach wiejskich, do projektu. Podstawą do określenia głównych grup społecznych i ich potrzeb były badania ankietowe (z sierpnia 2015 r. i października 2015 r.) przeprowadzane wśród pacjentów Instytutu. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet główni odbiorcy usług (pacjenci) to osoby w wieku do 44 roku życia, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na e-usługi opisane w niniejszym projekcie, które zostaną wprowadzone w wyniku jego realizacji.

W ramach projektu zostanie wprowadzonych 8 e-usług o stopniu dojrzałości 4 i 5 (poniżej przedstawiono jedynie główne informacje o e-usługach, a ich funkcjonalność opisana jest w rozdziale 5.5) umożliwiających pełne załatwienie danej sprawy, tj.:

 1. E-obchód - usługa elektroniczna skierowana do pacjentów i lekarzy, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego Pacjenta;
 2. E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień SMS/e-mail do pacjenta;
 3. Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta - dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień SMS/e-mail do pacjenta o gotowości e-wyników do odbioru;
 4. Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza – w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, cały proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie;
 5. E-wywiad - usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
 6. E-konsultacje - e-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet. Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza;
 7. E-samokontrola – prowadzenie elektronicznego dziennika kontroli przez pacjenta za pośrednictwem e-Portalu w sposób zdalny przez Internet. Dziennik kontroli będzie miał wbudowane funkcje przeliczeń i prezentacji dla wybranych schorzeń i będzie  zintegrowany z systemem szpitalnym, dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line;

E-usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy, a jego Partnerami.