Zakres działalności naukowej

 

Zakład Badań Przesiewowych


Kierownik
dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski
22 32 77 161

przesiew@przesiew.imid.med.pl
Budynek Główny, piętro II


Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu badań przesiewowych, diagnostyki rzadkich wad metabolizmu, biochemii obrotu kostnego i niektórych parametrów biochemicznych u kobiet w ciąży, w tym analizę wpływu palenia tytoniu. Ponadto w ramach programu Eliminacji Niedoborów Jodu, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, prowadzone jest monitorowanie suplementacji jodowej kobiet w ciąży i niedoboru jodu u noworodków.
Podstawową działalnością Zakładu są badania przesiewowe noworodków. Zakład jest wykonawcą i koordynatorem badań wykonywanych w 8 ośrodkach dla całej Polski. W Pracowni wykonuje się badanie przesiewowe dla blisko 100.000 noworodków (26% populacji). Zakład wykonuje znaczne spektrum badań z zakresu chemii klinicznej obejmujące ponad 60 parametrów, w tym oznaczanie poziomu ponad 30 hormonów, oznaczanie stężenia witamin, markerów nowotworowych i markerów obrotu kostnego, oraz szereg oznaczeń do diagnostyki chorób rzadkich, takich jak galaktozemia, fenyloketonuria, zaburzenia beta oksydacji, kwasice organiczne i aminoacidurie i inne.

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej


Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska
22 32 77 156
zaklad.rtg@imid.med.pl


Główne kierunki działalności klinicznej i naukowej:
•    diagnostyka obrazowa guzów litych wieku rozwojowego, zwłaszcza guzów wywodzących się z układu ruchu – kości i części miękkich. Pracujemy dla największej w kraju Kliniki Chirurgii Onkologicznej w naszym Instytucie;
•    diagnostyka zmian w płucach i przewodzie pokarmowym w przebiegu zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydoza, CF).
Pracujemy dla krajowego ośrodka referencyjnego w zakresie CF, znajdującego się w Klinice Pediatrii naszego Instytutu;
•    diagnostyka prenatalna metodą rezonansu magnetycznego. Jako jeden z nielicznych ośrodków diagnostycznych w kraju od kilku lat wykonujemy badania MR ciężarnych, u których podejrzewa się wady płodu. Diagnozujemy również choroby kobiet ciężarnych. Badania prenatalne wykonujemy od 20 tygodnia ciąży dla wszystkich ośrodków w kraju;
•    diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki. Wykonujemy ją dla potrzeb referencyjnego ośrodka jakim jest Oddział Chirurgii Wad
Twarzoczaszki Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD;
•    diagnostyka wad wrodzonych;
•    diagnostyka chorób OUN wieku dziecięcego.

 

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki


Kierownik
dr hab. Katarzyna Szamotulska
22 32 77 325
zaklad.epidemiologii@imid.med.pl


Zakład zajmuje się badaniem występowania i przyczyn problemów zdrowotnych dotyczących kobiet ciężarnych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży oraz kobiet w wieku rozrodczym, a także opracowywaniem metod profilaktycznych i naprawczych w skali populacyjnej.
Pracownicy Zakładu uczestniczą w licznych projektach badawczych naukowych i rozwojowych, zarówno z dziedziny zdrowia publicznego, jak i badań klinicznych, wnosząc do multidyscyplinarnych zespołów badawczych, ekspercką znajomość metod planowania badań, biostatystyki i zasad wnioskowania.

 

Zakład Farmakologii


Kierownik
mgr farm. Ewa Kamińska
22 32 77 364
zaklad.farmakologii@imid.med.pl


Działalność naukowa:
• badania in vitro wpływu modulacji epigenetycznej i czynników indukowanych hipoksją na ekspresję genu CDH1 w komórkach raka jajnika różnego pochodzenia;
• badania in vitro oraz in vivo na zwierzętach laboratoryjnych w zakresie analizy ekspresji wybranych genów na poziomie mRNA w komórkach czerniaka B16-F10 z nadekspresją genu TIMP-2 (współpraca z Centrum Onkologii-Instytutem);
• udział w badaniach do grantu pt. "Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu" we współpracy z Centrum Onkologii-Instytutem.
• ocena ryzyka stosowania kosmetyków i wyrobów medycznych, przeznaczonych dla niemowląt i dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, oraz produktów do prania ubranek niemowlęcych i dziecięcych;
• ocena produktów biobójczych pod kątem bezpieczeństwa ich stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych;
• konsultacje i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków i kosmetyków w okresie rozwojowym
- noworodki, niemowlęta, małe dzieci
- ciąża i okres karmienia piersią.

 

Zakład Genetyki Medycznej


Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej
Prof. zw. dr hab. Jerzy Bal
22 32 77 361
22 32 77 200

sekretariat.genetyki@imid.med.pl

 

Działalność naukowa i diagnostyczna koncentruje się na zagadnieniach związanych z diagnostyką chorób genetycznie uwarunkowanych, w szczególności badaniem przyczyn takich zaburzeń jak:

•    niepełnosprawność intelektualna / opóźnienie rozwoju psychoruchowego
•    padaczka / encefalopatia padaczkowa
•    autyzm / zespół Aspergera / spektrum zachowań autystycznych
•    wady wrodzone oraz współistniejące cechy dysmorficzne
•    zaburzenia wzrastania (np. hipotrofia wewnątrzmaciczna, niskorosłość, przyspieszone wzrastanie)
•    choroby szlaku RAS-MAPK (np. zespół Noonan, zespół CFC–sercowo-twarzowo-skórny, zespól Costello)
•    mukowiscydoza oraz choroby CFTR-zależne (w tym niepłodność uwarunkowana CBAVD, przewlekle zapalenie trzustki)
•    głuchota wrodzona
•    wrodzone choroby skóry (np. epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie naskórka)
•    choroby nerwowo-skórne (np. neurofibromatoza, stwardnienie guzowate)
•    choroby uwarunkowane zaburzeniem piętna genomowego (np. zespół Pradera-Williego, zespół Angelmana, zespół Silver-Russela, zespół Beckwith’a-Wiedemanna)
Prace naukowo-badawcze Pracowni dotyczą badań nad etiopatogenezą wymienionych zaburzeń rozwojowych, poznawaniem ich historii naturalnego przebiegu oraz określaniem korelacji pomiędzy specyficznym obrazem klinicznym a stwierdzonym defektem genetycznym.
Praca badawcza koncentruje się na zagadnieniach związanych z diagnostyką pre- i postnatalną chorób i zespołów genetycznie uwarunkowanych oraz poradnictwa genetycznego w rodzinach ryzyka genetycznego. W ostatnich latach zainteresowania skoncentrowane są również na badaniach nad etiologią upośledzenia umysłowego.
Badania naukowe i diagnostyczne odpowiadają standardom światowym – ZGM jest certyfikowany przez międzynarodowe programy oceny jakości badań diagnostycznych (m.in. CEQA, Labquality, EMQN i CF-Network).
W ZGM prowadzone są badania dotyczące aberracji chromosomowych i patologii molekularnej kilkudziesięciu chorób, a oferta diagnostyczna jest stale rozbudowywana. W wielu przypadkach są to badania unikatowe w skali kraju. ZGM był pierwszą placówką w Polsce, która wdrożyła metodę macierzy CGH do diagnostyki. Aktualnie badanie oparte o tę technikę jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych w Polsce i na świecie. W ZGM wykonano dotąd badania dla ponad 73000 Pacjentów.


Zakład Immunologii Klinicznej


Kierownik
dr n. med. Maria Gołębiowska-Wawrzyniak
22 32 77 158
22 32 77 250
zaklad.immunologii@imid.med.pl


Działalność naukowa Zakładu jest ściśle powiązana z działalnością kliniczną i obejmuje zagadnienia:
•    choroby alergicznej pod jej różnymi postaciami (atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, sezonowy alergiczny nieżyt nosa i zapalenie spojówek, nawracające stany zapalne dróg oddechowych i uszu) ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej i wczesnej diagnostyki alergii pokarmowej;
•    wrodzonych i nabytych niedoborów odporności u dzieci.

 

Zakład Kardiologii


Kierownik
prof. nadzw. dr hab. n med. Anna Fijałkowska
22 32 77 284
zaklad.kardiologii@imid.med.pl
Budynek Lipsk, IV piętro, pok. 403

 

Zakład rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2013r. Aktywność Zakładu koncentruje się na nieinwazyjnej ocenie układu sercowo-naczyniowego – wykonywana jest echokardiografia płodowa, ocena kardiologiczna noworodków, w tym wcześniaków, badania dzieci i młodzieży leczonych przeciwnowotworowo oraz kobiet w ciąży. W 2013 r. w ramach Zakładu uruchomiono Poradnię Kardiologii dla Kobiet w Ciąży.


Na podstawie uzyskanych wyników klinicznych prowadzona jest działalność naukowa Zakładu. Zainteresowania naukowe Zakładu, poza tematami klinicznymi, obejmują przede wszystkim patomechanizmy powikłań sercowo-naczyniowych ciąży, w tym nadciśnienia tętniczego związanego z ciążą.  
Obecnie w ramach grantów wewnętrznych i współpracy z innymi jednostkami IMiD realizowane są następujące tematy badawcze:

  • Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnych w ocenie późnej kardiotoksyczności kompleksowego leczenia przeciwnowotworowego mięsaka Ewinga u dzieci i młodzieży.
  • Ocena profilu mikroRNA w różnych postaciach klinicznych dysfunkcji lub przeciążenia lewej komory serca u ciężarnych - badanie pilotażowe – współpraca z WUM.
  • Markery przeciążenia i włóknienia mięśnia sercowego u ciężarnych.
  • Ocena losów ciąż pacjentek, u których postawiono podejrzenie wady wrodzonej serca u płodów w prenatalnym badaniu kardiologicznym.
  • Analiza wskazań do przeprowadzenia badania echokardiograficznego u noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych- materiał własny.

Projekty finansowane przez NCN:

  • Nr 2013/11/N/NZ5/03388 - mikro-RNA związane z przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego w molekularnych mechanizmach odpowiedzi lewej komory serca na przeciążenie objętościowe i ciśnieniowe u ciężarnych.

Projekty finansowane z innych źródeł:

  • Ocena wpływu aktywnej profilaktyki na ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji 1500 aktywnych zawodowo kobiet  w wieku 18-60 lat – temat w ramach Programu Profilaktycznego „w trosce o serce” – Koordynacja Fundacja IMiD, sponsor – Grupa PZU.

 

Zakład Mukowiscydozy


Kierownik
Prof.nadzw. dr hab. n. med. Dorota Sands
22 32 77 371
dorota.sands@imid.med.pl
Budynek Lipsk, pok. 128

 

Zakład Mukowiscydozy prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe:
Wpływ czynników żywieniowych na gęstość mineralną kości u młodzieży z mukowiscydozą.
Epidemiologia zakażeń Pseudomonas aeruginosa wśród dzieci chorujących na mukowiscydozę
Jakość życia oraz występowanie objawów depresji i lęku wśród polskich pacjentów z mukowiscydozą i ich opiekunów - międzynarodowe badanie porównawcze.
Zakończono dwa projekty europejskie, kolejne są w trakcie przygotowania.
Uczestnictwo w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących nowatorskich leków (obecnie badane są nowe antybiotyki wziewne i enzymy trzustkowe).
Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ponad 20 zakończonych badań klinicznych z zakresu mukowiscydozy, dzięki którym nasi pacjenci mieli dostęp do najnowszych terapii.
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie wraz z ówczesnym Oddziałem Terenowym w Rabce tworzył w latach 60 –tych pionierskie polskie ośrodki leczenia mukowiscydozy.
Pierwsza poradnia dla chorych z mukowiscydozą , gdzie ambulatoryjnie wykonywano test potowy powstała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w 1965 roku.

 

Zakład Patomorfologii


Kierownik
dr n. med. Teresa Klepacka
22 32 77 259
zaklad.patomorfologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro III


Zakład Patomorfologii od lat współpracuje z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD i z onkologią dziecięcą związane są nasze główne plany i kierunki rozwoju działalności naukowej. Prowadzimy pogłębione badania nad morfologią nowotworów litych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu kostno-szkieletowego (guzy tkanek miękkich przykostnych i kości). Badania te są ukierunkowane na poszukiwanie morfologicznych markerów prognostycznych ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego w tych guzach leczenia chemicznego przedoperacyjnego, z zastosowaniem metod diagnostyki immunohistochemicznej i badań molekularnych.
W działalności naukowej Zakład uczestniczył w realizacji projektów badawczych we współpracy z Kliniką Położnictwa i Ginekologii. Opracowywane zagadnienia dotyczyły występowania infekcji dolnego odcinka dróg rodnych u kobiet w korelacji z występowaniem porodów przedwczesnych oraz zagadnień kliniczno morfologicznych związanych z porodem z ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym.
W wykonywanych w Zakładzie projektach badawczych, związanych z nowotworami wieku dziecięcego, zajmujemy się istotnymi procesami życiowymi komórek nowotworowych (proliferacja, apoptoza, angiogeneza, lekooporność), w guzach drobnookrągłokomórkowych tkanek miękkich przykostnych i kości, a także mięsakiem kościopochodnym, dokonując analizy na poziomie wykonywanych badań immunohistochemicznych jak też molekularnych. Połączenie obu metod diagnostycznych ma miejsce w realizowanych projektach badawczych we współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.


Zakład Usprawniania Leczniczego


Kierownik
dr n kul. fiz. Teresa Orlik
22 32 77 427
zaklad.usprawnienia@imid.med.pl


Zakład Usprawniania Leczniczego powstał W 1983 r. Pierwsze lata działalności Zakładu to przede wszystkim pionierskie prace i badania związane z rehabilitacją w onkologii dziecięcej. W tym okresie stworzono w Instytucie podstawy oceny wydolności i sprawności fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej a także wytyczono główne kierunki usprawniania i metody ich kontroli. Drugim nurtem były prace poświęcone fizjoterapii dzieci chorych na mukowiscydozę. Zakład Usprawniania Leczniczego jako pierwszy w kraju wprowadził do leczenia chorych na mukowiscydozę najnowsze metody fizjoterapeutyczne stosowane w Europie. Zgodnie z polityką Instytutu w ZUL dominuje usprawnianie dzieci najmłodszych – noworodków i niemowląt, szczególnie z zaburzeniami neurorozwojowymi. W tym celu utrzymywana jest kadra specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Od 2009 roku funkcjonuje w nowej sali Pracownia Fizykoterapii i Kinezyterapii wyposażona w najnowszą aparaturę do fizykoterapii i przystosowana do przyjmowania pacjentów dorosłych.
Celem podstawowym działalności naukowej jest doskonalenie diagnostyki i metod kompleksowej rehabilitacji oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Problematyka obecnie prowadzonych prac badawczych obejmuje:
•    wypracowanie optymalnego postępowania fizjoterapeutycznego z dzieckiem przewlekle chorym na podstawie długofalowych badań skuteczności różnych metod fizjoterapii, w różnych grupach schorzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mukowiscydozę, choroby nowotworowe, otyłość i zaburzenia neurorozwojowe w okresie niemowlęcym.
•    zastosowanie różnych testów czynnościowych oceniających wydolność fizyczną oraz funkcję układu oddechowego w celu opracowywania, monitorowania i końcowej oceny programu rehabilitacji stosowanej w różnych jednostkach chorobowych wieku dziecięcego i młodzieńczego.

 

Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej


Kierownik
dr hab. n. społ. Grażyna Kmita
22 32 77 322
zaklad.wip@imid.med.pl


Działalność Zakładu obejmuje problematykę zdrowia psychicznego (w tym zwłaszcza tzw. „infant mental health"), psychologii perinatalnej, psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz wczesnej interwencji.
Działalność naukowa zakładu skupiona jest wokół problematyki psychologicznych skutków wcześniactwa dla rozwoju dziecka i funkcjonowania rodziny jak również poszukiwania wczesnych, związanych z relacją rodzice-dziecko mechanizmów psychologicznych o znaczeniu ochronnym dla rozwoju psychiki. Zakład zajmuje się również badaniem sytuacji psychologicznej dzieci urodzonych z wadami twarzoczaszki
i ich rodzin.

 

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży


Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Anna Oblacińska prof. nadzw. IMiD
22 32 77 310
zaklad.promocjizdrowia@imid.med.pl


Do zadań Zakładu należy:
•    standaryzacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (0-19 lat)
•    monitorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą;
•    opracowywanie programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia;
•    badania populacyjne w zakresie problemów zdrowotnych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań nadwagi i otyłości
•    monitorowanie zdrowia psychospołecznego młodzieży w okresie dojrzewania;
•    badanie stanu zdrowia, stylu życia, zachowań zdrowotnych i jakości życia dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań społecznych;
•    realizacja ekspertyz i projektów badawczych;
•    koordynacja międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży HBSC na poziomie krajowym;
•    współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się badaniami stanu zdrowia oraz stylu życia dzieci i młodzieży;
•    poradnictwo laktacyjne.
•    Koordynacja na poziomie krajowym międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study)
•    Badania HBSC wykonywane są od ponad dwudziestu lat, co 4 lata, we wzrastającej liczbie krajów. W ostatniej serii badań, w 2005/2005 r., uczestniczyło 41 krajów lub regionów (www.hbsc.org). Są to anonimowe badania ankietowe młodzieży szkolnej w wieku 11,13 i 15 lat przeprowadzane w szkołach.

 

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego


Kierownik
Prof. zw. dr hab. Artur Jakimiuk
22 32 77 044
klinika.poloznictwa@imid.med.pl

 

Działalność naukowa
•    Prowadzenie działalności naukowo-badawczej z zakresu ginekologii oraz opracowania współczynników oceny opieki nad kobietą ciężarną, przebiegiem porodu i opieki po porodzie w szczególności zapobiegania zachorowalności i umieralności matek.
•    Promocja polityki i strategii zdrowia prokreacyjnego.
•    Współpraca z instytucjami zajmującymi się zdrowiem prokreacyjnym.
•    Udział i prowadzenie szkoleń podyplomowych organizowanych zarówno w Instytucie jak i poza nim oraz udział w kursach, sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
•    Inicjowanie i realizacja projektów badawczych. ocen, ekspertyz
•    Współpraca z Klinikami, Oddziałami i Polikliniką.


Zakład Żywienia

 

Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Halina Weker
22 32 77 234
zaklad.zywienia@imid.med.pl

 

Zakład Żywienia zajmuje się kształtowaniem polityki żywieniowej dotyczącej bezpiecznej żywności i żywienia niemowląt, dzieci, młodzieży oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji.
W ramach Zakładu:
•    prowadzone są badania naukowe w obszarze fizjologicznych podstaw żywienia i zaburzeń w odżywianiu u dzieci i młodzieży, w tym niedoborów masy ciała i otyłości prostej;
•    realizowana jest działalność usługowa w zakresie poradnictwa medycznego i żywieniowo – dietetycznego;
•    prowadzone są oceny oraz opiniowanie środków spożywczych, w tym specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego oraz wody, z przeznaczeniem dla niemowląt i małych dzieci;
•    prowadzona jest działalność edukacyjno – szkoleniowa w obszarze zagadnień medycznych i żywieniowo – dietetycznych.

 

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

 

Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Sawicka
22 32 77 386
klinika.chirurgii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I


Zespół Kliniki tworzą chirurdzy dziecięcy i chirurdzy szczękowi. Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży swoją działalność leczniczą i naukowo-badawczą koncentruje na trzech grupach zagadnień:
•    ogólnej chirurgii dziecięcej i chirurgii noworodka;
•    kompleksowym leczeniu wad twarzoczaszki i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki;
•    leczeniu wad zewnętrznych narządów moczowo-płciowych.


Priorytetową działalnością Kliniki w zakresie ogólnej chirurgii dziecięcej i chirurgii noworodka jest leczenie wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych wymagających operacji bezpośrednio po urodzeniu, w okresie niemowlęcym lub wieku wczesnodziecięcym.
Klinika opracowała standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego między innymi w wadach wrodzonych przewodu pokarmowego, powłok, ośrodkowego układu nerwowego. Wypracowane standardy w zakresie chirurgii noworodka obejmują także postępowanie w przypadku prenatalnego rozpoznawania wad wrodzonych (współpraca z Kliniką Ginekologii i Położnictwa w ramach interdyscyplinarnego zespołu ds. leczenia wad płodu i noworodka).


We współpracy z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka wypracowano metody postępowania w patologiach chirurgicznych charakterystycznych dla noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała < 1000g.
Unikalnym osiągnięciem Kliniki jest opracowanie metody jednoetapowego leczenia rozszczepów wargi i podniebienia, jak również nowatorskiej metody leczenia sekwencji Pierre Robina wg własnego schematu postępowania pediatryczno-chirurgicznego.

 

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

 

Kierownik
dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska
22 32 77 205
klinika.onkologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I

  • Ośrodek wysokospecjalistyczny, zwłaszcza w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi. Pełni funkcję ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży.

Ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
Współpracuje z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.


Działalność dydaktyczna:
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej na terenie całego kraju oraz wieloma placówkami zagranicznymi. Prowadzimy kursy atestacyjne w zakresie onkologii wieku dziecięcego dla chirurgów dziecięcych przed II st. specjalizacji, chirurgów-onkologów, chirurgów ogólnych i pediatrów.

 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

Kierownik
Prof. zw. dr hab. Ewa Helwich
22 32 77 406
sekretariat.neonatologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro II

 

Lekarze Kliniki biorą udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Rozwojowych Płodu i Noworodka, a także podejmują się współpracy międzynarodowej. Stale prowadzona jest współpraca naukowa ze 149 oddziałem INSERM-u we Francji (Odpowiednik polskiego PAN-u) zajmującym się problemami zdrowia matki i dziecka.
•    prowadzona jest na szeroką skalę działalność dydaktyczna, m.in. specjaliści z Kliniki uczą lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii i położnictwie oraz pielęgniarki w zakresie intensywnej terapii noworodka,
•    Realizowane są różnego rodzaju programy naukowe
•    Zespół lekarzy z Kliniki opracował autorski Program "Wczesnej Stymulacji i Opieki Rozwojowej Noworodków i Niemowląt", którego celem jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychoruchowego dla dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych przez dłuższy czas.

Realizowane programy naukowe
•    Długofalowa Ocena rozwoju populacji noworodków urodzonych przed 34 Hbd na terenie Warszawy w latach 1998-1999" - grant KomitetuBadań Naukowych
•    "Optymalizacja dawkowania Netylmycyny działalność noworodków przedwcześnie urodzonych - badania nad farmakokinetyką i terapią monitorowaną stężeniem leku we krwi"
•    "Wpływ Kinezyterapii dróg oddechowych metodą Zwiększania Przepływu Wydechowego (AFE-Augmentation du flux expiratoire) na skrócenie czasu wentylacji mechanicznej i wspomaganej noworodków przedwcześnie urodzonych oraz częstość występowania i skalę krwawień około-dokomorowych"
•    "Wpływ wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej na jakość rozwoju psychomotorycznego noworodków przedwczesnie urodzonych"

 

 Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

 

Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szczepanik
22 32 77 130
klinika.neurologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro III

 

Prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, zwłaszcza lekoopornej, stanów napadowych niepadaczkowych, chorób zwyrodnieniowych OUN, bólów głowy oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci;

Badania genetyczne uogólnionych padaczek idiopatycznych. Celem tych badań jest stworzenie zasad kompleksowej diagnostyki, leczenia, a także poradnictwa genetycznego w padaczkach uwarunkowanych genetycznie.

 

Klinika Pediatrii

 

Kierownik
Prof. nadzw. dr hab. Konrad Kamil Hozyasz
22 32 77 190
klinika.pediatrii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro III

 

Zakres działalności medycznej i naukowej Kliniki obejmuje:
•    wrodzone choroby metaboliczne,
•    mukowiscydozę,
•    przewlekłe choroby dróg oddechowych,
•    kamicę moczową o podłożu metabolicznym
•    gastroenterologię ze szczególnym uwzględnieniem nietolerancji i alergii pokarmowych oraz zaburzeń odżywiania.

Klinika Pediatrii jest ośrodkiem akredytowanym do specjalizacji w pediatrii oraz pulmonologii.

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii

 

Kierownik
dr n. med. Tomasz Maciejewski
22 32 77 044
klinika.poloznictwa@imid.med.pl
Budynek B, parter

 

Działalność naukowa pracowników Kliniki koncentruje się na zagadnieniach medycyny matczyno-płodowej, patologii rozrodczości, perinatologii oraz chorób kobiecych. Przy klinice działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Wad Płodu.

W Klinice są realizowane:
•    Granty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
•    Badania kliniczne;
•    Programy badawcze we współpracy między innymi z Krajowym Centrum d/s AIDS;
•    W ramach współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego organizowane są kursy i szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii.