Bibliometria

Zasady naliczania punktów za publikacje naukowe

IMPACT FACTOR

Impact Factor (wskaźnik oddziaływania) jest opracowywany corocznie przez wydawnictwo Thomson Reuters na podstawie indeksu cytowań. Wskaźnik jest ustalany wg wzoru B/C gdzie B to łączna lista cytowań, które nastąpiły w danym roku kalendarzowym, zaś C – liczba cytowalnych publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.

wskaźnik można sprawdzić bezpośrednio na stronie wydawcy bądź na stronie http://impactfactor.pl

Wartość wskaźnika IF podawana jest wg zasady rok publikacji zgodny z rokiem edycji Journal Citation Reports (JCR). Wazwyczaj wartość wskaźnika podawana jest z półtorarocznym poślizgiem (obecnie ostatnia wydana edycja dotyczy roku 2012) – publikacje bieżące ocenia się na podstawie obecnej listy i aktualizuje po ukazaniu się obowiązującej dla danego roku.

W przypadku publikacji wydanych przed 1992 rokiem, wartości IF nadawane są na podstawie Journal Citation Reports z 1992.

PUNKTY MNiSW (KBN)

Punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kiedys punkty KBN) przyznaje się na podstawie komunikatów MNiSW

Publikacje od roku 2013 – Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 17.12.2013

Publikacje od roku 2011 - Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 21.12.2012

Publikacje z lat 2007-2010 - punktacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r., w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r., z uzupełnieniami). Źródło: ujednolicony wykaz czasopism MNiSW z dnia 25.06.2010

Dla publikacji z lat 2005 i 2006 stosuje się punktację na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 21 października 2005 r., z uzupełnieniami).

Dla publikacji do 2004 r. włącznie, stosuje się szczegółowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych wchodzących w zakres działań

zespołu nauk medycznych p05 w zakresie publikacji w czasopismach,
monografiach i podręcznikach akademickich

1. Publikacje zawarte w czasopismach

1 A - Publikacje recenzowane zawarte na liście filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Wartość IF: Punktacja KBN:

           - 0,000 6

0,001 – 0,500 7

0,501 – 1,000 8

1.001 - 1.500 9

1.501 - 2.000 10

2.001 - 2.500 11

2.501 - 3.000 12

3.001 - 3.500 13

3.501 - 4.000 14

4.001 - 4.500 15

4.501 - 5.000 16

5.001 - 5.500 17

5.501 - 6.000 18

6.001 - 6.500 19

6.501 - 7.000 20

7.001 - 7.500 21

7.501 - 8.000 22

8.001 - 8.500 23

8.501 - ∞ 24

1 C – Publikacje recenzowane zawarte w czasopismach polskich punktowane zgodnie z listą czasopism Zespołu P05

Rankingi KBN polskich czasopism naukowych zespołu P05 za lata 2000 | 2001 | 2002-4 (listy posadowione są na serwerze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).

Indeks H (HIRSCHA) (ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań. Indeks h jest definiowany jako liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (źródło * Indeks_h)

Indeks H można wygenerować w bazach WEB OF SCIENCE (baza źródłowa) oraz w bazie SCOPUS i programie Publish or Perish (indeksuje Google scholar).

Wyliczenie indeksu w wszystkich dostępnych narzędziach można zlecić w bibliotece IMiD.

opracowanie GŚ