Rekrutacja

OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 6 pkt. 1 i 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
Dyrektor Instytutu ogłasza nabór dodatkowy kandydatów na 3 letnie stacjonarne
 studia doktoranckie w dziedzinie medycyny
W ramach IV edycji (2016-2019) w dodatkowej rekrutacji zostały przewidziane 2 miejsca .

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna posiadać dyplom lekarza, lekarza – stomatologa, tytuł zawodowy magistra lub inny, równorzędny.

Kandydat na studia doktoranckie składa za pośrednictwem Kierownika Studium, podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia wraz z następującymi załącznikami:
a) Wniosek (wzór)
b) Życiorys w formie CV z opisem dotychczasowego kształcenia, pracy oraz udziału w badaniach naukowych,
c) Oryginalny odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
d) Wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów (wg indeksu), z wyliczoną średnią,
e) Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego (dot. lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów), jeśli dotyczy,
f) Informacje o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody), ewentualnie posiadanej specjalizacji, studiach podyplomowych, publikacjach naukowych,
g) Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim,
h) 3 fotografie legitymacyjne,
i) Opinia wystawiona przez pracownika Instytutu posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego (wzór),
j) Opis projektu badawczego, będącego podstawą przyszłej rozprawy doktorskiej zawierający opis merytorycznych przesłanek pracy, cel pracy, opis metodyki i zakresu badań, opis korzyści naukowych i praktycznych wynikających z proponowanych badań, spis piśmiennictwa i harmonogram badań,
k) Zgoda na przyjęcie warunków regulaminu. (wzór)


Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (w przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego)
w Dziale Nauki Instytutu Matki i Dziecka,
budynek Lipsk, III p. pok. 314 (Tel. 22 32 77 378 , 372)
 

O dacie i miejscu egzaminu wstępnego powiadamia Komisja Rekrutacyjna na 14 dni przed jego planowanym terminem.
W pierwszej kolejności na studia doktoranckie przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem, następnie osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z egzaminu wstępnego (z uwzględnieniem § 7 pkt. 3 Regulaminu).Pliki do pobrania: