Instytut Matki i Dziecka - Inwestycje

Fundusze Unijne

 

Nr projektu RPMA.02.01.01-14-2267/15
Okres realizacji 02.10.2015 – 30.06.2018
Wartość projektu 7.673.847,00 zł
Dofinansowanie dla IMiD 6.139.077,60 zł
Lider Projektu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Partnerzy projektu Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy (ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli (ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie (ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów)
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wieliszewie (ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew)

                                                      

 

Celem głównym Projektu jest wdrożenie w Instytucie Matki i Dziecka systemu teleinformatycznego w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. System pozwoli na wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a w konsekwencji umożliwi wprowadzenie e-usług publicznych i zapewni większą skalę i siłę oddziaływania projektu poprzez realizację projektu w partnerstwie oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami. Zgodnie z Ustawą z dnia 28.04.2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia wdrożona zostanie elektroniczna dokumentacja medyczna. Wprowadzonych zostanie 8 e-usług o stopniu dojrzałości 4 i 5. Projekt zapewni oszczędności i uproszczenia administracyjne dla przedsiębiorców i obywateli i interoperacyjności systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zapewniona będzie interoperacyjność z platformą krajową P1. Zgodnie z Ustawą z dnia 04.03.2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej projekt zakłada optymalizację pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymanie tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, poprawę dostępności zasobów dla wszystkich użytkowników. Projekt spełnia standardy bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych i przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem. Dostępność e-Usług dla osób niepełnosprawnych będzie wykraczać poza standard WCAG 2.0. Etapy i ich realizacja:

 • prace przygotowawcze,
 • budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego,
 • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej,
 • prace instalacyjne, konfiguracyjne, optymalizacyjne.

Grupy docelowe projektu:

 • pacjenci,
 • personel medyczny,

partnerzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Nr projektu RPMA.01.01.00-028/10-00
Okres realizacji 2014-2015
Wartość projektu 3.889.579,60 zł
Dofinansowanie dla IMiD 3.306.142,66 zł
Partnerzy projektu Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital im. L.Zamenhofa w Białymstoku
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostycznego z możliwością prowadzenia badań genetycznych, rozbudowę infrastruktury sieciowej IMID i stworzenie platformy informatycznej bazującej na ww. elementach, która umożliwi gromadzenie danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w całej Polsce a przez to pozwoli na znaczne ograniczenie liczby przypadków śmiertelnych wśród dzieci leczonych na nowotwory.
Planuje się, że końcowym efektem rzeczowym realizacji projektu będzie sprawnie działający system Tele-informatyczny, który skróci czas opracowania diagnoz oraz oczekiwania na konsultację onkologiczną, radiologiczną i patomorfologiczną. Usprawnieniu ulegnie proces kwalifikacji pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Gromadzone dane będą podstawą do opracowywania alternatywnych terapii oraz przyczynią się do rozwoju naukowego lekarzy onkologów. Projekt, umożliwiając kontynuowanie zaawansowanych badań w Multidyscyplinarnych zespołach prowadzących badania naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory, będzie służył zaspokajaniu najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału sfery badawczo – rozwojowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionu.
W ramach projektu przewidziano przygotowanie zaplecza centralnego laboratorium histopatologicznego z możliwością realizacji unikalnych badań genetycznych – będącego węzłem dla ogólnopolskiej sieci laboratoriów połączonych specjalistyczną aplikacją umożliwiającą konsultacje online i wieloośrodkowe – tworząc tym samym nowe standardy podlegające modelowaniu w trakcie projektu. Ponadto zastosowanie skanerów w tworzeniu platformy informatycznej gromadzenia danych o diagnostyce, leczeniu i badaniach naukowych w obszarze onkologii dziecięcej w Polsce, co umożliwi stworzenie wieloośrodkowej płaszczyzny współpracy jednostek naukowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

 

Nr projektu INT-10-0008
Okres realizacji 2011-2014
Wartość projektu 2 449 975,00 €
dofinansowanie dla IMiD 237 700,00 €
Partnerzy projektu Universitatsmedizin Greifswald – Partner Wiodący
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald<
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie modelowego systemu badań przesiewowych noworodków z obszaru Euroregionu Pomerania. System ten w swoim założeniu ma być unikatowym w skali europejskiej modelem międzynarodowej współpracy w zakresie noworodkowych badań przesiewowych, a jego realizacja pozwoli na poszerzenie do 14 zakresu wrodzonych chorób metabolicznych i schorzeń endokrynologicznych, w kierunku których badane są wszystkie noworodki z Euroregionu Pomerania. Instytut Matki i Dziecka, jako drugi partner polski uczestniczy w projekcie w celu implementowania poszerzonych badań przesiewowych noworodków do polskiego systemu, obejmującego całą Polskę.Do zadań IMiD w ramach realizowanego projektu należy:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego zapewniające prowadzenie bazy danych i przepływu informacji między partnerami (w szczególności wyników badań),
  2. Wykonywanie badań molekularnych na rzecz badań przesiewowych mukowiscydozę (CF) i wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)
  3. Analiza porównawcza i epidemiologiczna wyników badań przesiewowych, analizy statystyczne, optymalizacja metod badań przesiewowych w kierunku rzadkich wad metabolizmu, mukowiscydozy i wrodzonego przerostu nadnerczy,
  4. Współudział w tworzeniu transgranicznego ośrodka poszerzającego panel noworodkowych badań przesiewowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Transgraniczna współpraca terytorialna“ Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013.

ZDO - otwarcie

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 16 lutego 2012 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej i unowocześnionej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu pn.” Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Matki i Dziecka ugruntował swoją pozycję wiodącej placówki w dziedzinie diagnostyki dziecięcej i prenatalnej.

W ramach projektu m.in. został zakupiony 64-rzędowy tomograf komputerowy i unowocześniono aparat rezonansu magnetycznego.

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu Zakład zyskał większe możliwości diagnostyczne. Jako przykład można wymienić nowoczesne opcje badania płodu metodą MR, które Instytut Matki i Dziecka będzie chciał prowadzić poza rutynowymi badaniami prenatalnymi. Nowe sekwencje skanera MR pozwolą m.in. badać bardzo cienkimi warstwami, redukować artefakty spowodowane przez wszczepy metalowe, wykrywać patologiczne ogniska (zapalne, nowotworowe) bez zastosowania środków kontrastowych – metodą obrazowania dyfuzyjnego (DWI) całego ciała, już nie tylko mózgu.

Przy użyciu nowo zakupionego tomografu komputerowego czas badania skrócił się do sekund, co pozwoli, przynajmniej w części przypadków, na uniknięcie konieczności znieczulania dzieci do badania. Do niedostępnych wcześniej możliwości technicznych i diagnostycznych nowego tomografu należą m.in.: cienkowarstwowe badania (warstwami submilimetrowymi), pozwalające na dokładne odwzorowanie 3D badanych struktur, np. twarzoczaszki dla potrzeb operacji rekonstrukcyjnych u dzieci z wadami rozszczepowymi; komputerowe porównanie ilości i wielkości przerzutowych (i innych) guzków w płucach; badanie perfuzji mózgu, wątroby; wirtualna kolonoskopia; redukcja artefaktów spowodowanych przez metalowe endoprotezy i inne wszczepy.

Uroczyste otwarcia nowych pracowni zostało połączone z nadaniem Zakładowi imienia jego byłego kierownika – prof. dr hab. med. Stefana Winnickiego.
Prof. Stefan Winnicki (1929-2001) w latach 1979-1999 był kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka. Od 1979 roku był specjalistą krajowym w zakresie radiologii pediatrycznej. Profesor był jednym z najznakomitszych radiologów polskich - autorytetem w dziedzinie radiologii dziecięcej. Był lekarzem i naukowcem nie tylko o ogromnym dorobku naukowym, lecz także uznanym autorytetem moralnym, jako wychowawca i nauczyciel wielu radiologów dziecięcych, uznanym w środowisku naukowym nie tylko w kraju, ale także w ośrodkach zagranicznych.

Prof. Stefan Winnicki był autorem prac naukowych, fundamentalnych dla radiologii pediatrycznej opracowań naukowych i klinicznych, szczególnie w dziedzinie pulmonologii, gastroenterologii i diagnostyki onkologicznej.

Prof. Stefan Winnicki pełnił szereg funkcji w towarzystwach naukowych: Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym, Niemieckim Towarzystwie Radiologicznym, Europejskim Towarzystwie Radiologii Pediatrycznej w Paryżu, Międzynarodowym Towarzystwie Radiologii Pediatrycznej w Bernie, Europejskim Zrzeszeniu Radiologów w Rapallo.

Był laureatem licznych nagród, odznaczeń m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za wzorową pracę w Służbie Zdrowia.

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej to część projektu inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” (projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-053/08). Projekt realizowany był w ramach działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 9.228.788 zł.

Podpisanie umowy

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w dniu 15 września 2010 r. Dyrekcja Instytutu Matki i Dziecka podpisała umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” (projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-053/08). Przedmiotowy Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakres realizacji Projektu dotyczy doposażenia w sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych i zakładu diagnostyki obrazowej Instytutu Matki i Dziecka, w tym zakupu:

 • Tomografu komputerowego wraz z peryferiami,
 • Stacji lekarskiej opisowej,
 • Systemu informatycznego archiwizacji i opisu badań radiologicznych,
 • Rezonansu magnetycznego – upgrade,
 • Pulsoksymetrów,
 • Pomp infuzyjnych strzykawkowych,
 • Pomp infuzyjnych objętościowych,
 • Lamp operacyjnych,
 • Kolumn anestezjologicznych,
 • Aparatów do znieczulania,
 • Respiratorów,
 • Kardiomonitorów,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 9.554.260 zł.
Jesteśmy przekonani, że podniesienie standardu wyposażenia w sprzęt medyczny stanowić będzie istotny element zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz skuteczności działań medycznych udzielanych przez naszych specjalistów w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.

Projekt RPMA.02.01.00-14-005/09 "Przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę sieci LAN w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie"

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
w tym dofinansowanie z EFRR: 3 428 696,02
Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Informacja o projekcie

Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie województwa mazowieckiego poprzez budowę sieci LAN w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie" umożliwi wzrost dostępu do usług medycznych w placówce oraz poprawi jakości i bezpieczeństwo procesów leczniczych. Budowa nowoczesnej sieci komputerowej umożliwi wzajemną komunikację specjalistycznych urządzeń medycznych i naukowych, prowadzenie zdalnej diagnostyki pacjenta a także realizację prac naukowych i badawczych. Wdrożenie tego projektu zapewni pacjentom Instytutu Matki i Dziecka dostęp do Internetu co ułatwi hospitalizowanym dzieciom kontakt rodziną i przyjaciółmi.

Kwoty w projekcie:
kwota całkowita projektu: 4 061 043,44
kwota wydatków kwalifikowanych: 4 033 760,03
w tym dofinansowanie z EFRR: 3 428 696,02

Warszawa: są środki z UE na informatyzację szpitali

Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital św. Anny w Warszawie zostaną zinformatyzowane. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty informatyczne o łącznej wartości ponad 9 mln zł zostaną dofinansowane w kwocie 7,7 mln zł ze środków UE.

Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, umowę w sprawie informatyzacji obu szpitali podpisali 12 lutego członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz przedstawiciele beneficjentów - dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Tomasz Maciejewski i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie Mirosława Rutkowska.

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka będzie polegała na budowie sieci LAN w budynkach znajdujących się przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Będzie to sieć oparta na technologiach przewodowych i bezprzewodowych. Wewnątrz budynków Instytutu zainstalowane zostaną okablowanie oraz urządzenia aktywne (przełączniki, bramki itp.), serwery i inne urządzenia związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci. Tak przeprowadzona sieć pozwoli stworzyć podstawy dalszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych (np. e-rejestracja, e-zdrowie, elektroniczna karta pacjenta).(…).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu.