Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
KRS: 0000050095
NIP: 525 000 84 71
REGON: 000 288 395
Centralna rejestracja
Zapisy do poradni: 22 32 77 050 - 051,  pon. - pt. ,  07.30 - 18.00
Lokalizacja: Budynek Lipsk, wejście "B - AMBULATORIUM",  PARTER
Izba Przyjęć Pediatryczna
Telefon: 22 32 77 324
Tel./Fax: 22 32 77 147
Lokalizacja: Budynek Główny, wejście, parter
Izba Przyjęć Położnicza
Telefon: 22 32 77 438
Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii , Budynek B, parter

Szanowni Państwo prosimy pamiętać!
Izba Przyjęć nie jest Rejonową Poradnią dla kobiet i dzieci.
Nie udzielamy informacji o pacjentach hospitalizowanych w Klinice.
Nie udzielamy porad medycznych przez telefon.

Dokumenty wymagane przy zapisie to:

książeczka zdrowia dziecka

pesel zapisywanego pacjenta

skierowanie do poradnii

dowód rodzica

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
sidorowicz-mariola mgr Mariola Sidorowicz
22 32 77 422
dyrektor.pielegniarstwa@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. pozyskiwania Funduszy
janus-slawomir Mariusz Chrzanowski
22 32 77 392
mariusz.chrzanowski@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds PR
Dorota Kleszczewska
22 32 77 423
dorota.kleszczewska@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds Wdrożenia EDM i Obsługi Pacjenta

Zuzanna Rohn

Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrażania EDM i Obsługi Pacjenta
22 32 77 318
zuzanna.rohn@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds IT
nowak-radoslaw Radosław Nowak
22 32 77 330
radoslaw.nowak@imid.med.pl

 

Główny Specjalista ds Badań Klinicznych
dabrowska-bozena Bożena Dąbrowska
22 32 77 425
bozena.dabrowska@imid.med.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds Ochrony Informacji Niejawnych
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
tomasz.andrasik@imid.med.pl

 

Główny Księgowy

Działalność

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami.
 • Zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • Opracowywanie procedur i regulacji w obszarze finansowo-księgowym.
 • Nadzór nad przebiegiem i prawidłowością inwentaryzacji aktywów i pasywów Instytutu.
 • Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi Instytutu.
jarecka-anna Anna Jarecka
22 32 77 241
anna.jarecka@imid.med.pl
Dział Księgowości

Działalność

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Instytutu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz sprawozdań w zakresie wykorzystania środków dotyczących programów UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru V AT oraz miesięczne sporządzanie deklaracji V A T -7.
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Instytutu.
 • Obsługa kasy Instytutu w tym kasy fiskalnej.
 • Prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kierownik

Katarzyna Gzowska

22 32 77 216

  katarzyna.gzowska@imid.med.pl

 

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Działalność

 • Rozliczenia finansowe i sprawozdania w zakresie umów dotyczących projektów zamawianych, grantów.
 • Monitorowanie wniosków zakupowych i wyjazdowych dotyczących wykonania przedmiotu umów z zakresu. działalności naukowej (granty, projekty zamawiane).
 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
 • Obsługa finansowa dokumentów finansowo księgowych, kosztowych i przychodowych.
 • Analiza informacji o ilości wykonywanych wewnętrznie procedur medycznych.
 • Sporządzanie i nadzór nad realizacją planu finansowego Instytutu.
 • Obsługa finansowa wniosków zakupowych i wyjazdowych IMID.
 • Tworzenie i aktualizacja cenników wykonywanych usług.
 • Opracowanie metodologii rozliczania kosztów Instytutu.
 • Wycena kosztów leczenia pacjentów Instytutu.
ratyńska Kierownik
Małgorzata Ratyńska
22 32 77 460
dzial.ekonomicznofinansowy@imid.med.pl
keler p.o. Kierownika
Wojciech Keler
22 32 77 442
dzial.ekonomicznofinansowy@imid.med.pl

 

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Działalność

 • Bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników Instytutu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie szkolenia pracowników Instytutu z zakresu BHP.
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe) zawodowego i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Prowadzanie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Informowanie przełożonych o stanie BHP i źródłach zagrożeń zawodowych w Instytucie oraz składanie wniosków mających na celu usunięcie istniejących zaniedbań i zagrożeń.
 • Udział w opracowaniu planów poprawy warunków BHP w Instytucie i kontrola ich wykonania.
 • Występowanie do kierownikówkomórek organizacyjnych Instytutu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień należących do ich kompetencji oraz informowanie przełożonych o realizacji tych wniosków.
 • Udział w przeglądzie warunków pracy w Instytucie przeprowadzanym przez Społeczną Inspekcję Pracy. Uczestnictwo w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.
zegarski-slawomir Sławomir Zegarski
22 32 77 393
bhp.imid@imid.med.pl
Inspektor ds. Obronnych

Działalność

 • Opracowanie i systematyczne aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie praktycznych działań dotyczących spraw obronnych oraz obrony cywilnej Instytutu.
 • Planowanie i organizowanie szkolenia pracowników Instytutu w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.
 • Współdziałanie z podmiotami zajmującymi się problematyką obronną, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 • Nadzór nad magazynowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 • Uczestniczenie w przygotowaniach i realizacji działań w sytuacjach kryzysowych.
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
tomasz.andrasik@imid.med.pl
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Działalność

 • Realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Instytutu.
 • Zgłaszanie przełożonym wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wniosków o przyznanie funduszy niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Współdziałanie w szkoleniu przeciwpożarowym pracowników Instytutu i przygotowanie ich do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.
 • Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Wprowadzanie w życie zarządzeń i regulaminów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
michalski-andrzej Andrzej Michalski
22 32 77 393
andrzej.michalski@imid.med.pl
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Działalność

 • Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją niezbędną do prawidłowej realizacji postępowań o zamówienia publiczne oraz realizacja wszelkich czynności przewidzianych w procedurach zamówień publicznych.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Realizacja zamówień z Rocznego Planu Zamówień oraz z poza.
 • Realizacja wniosków o dokonanie zamówienia.
sarnowski-witold

Kierownik

Izabela Ślaska
22 32 77 540

izabela.slaska@imid.med.pl 
zamowienia.publiczne@imid.med.pl

 

Dział Administracyjny

Działalność

W ramach Sekcji Administracji:

 • Administrowanie obiektami, terenami oraz infrastrukturą budowlaną Instytutu, w tym prowadzenie gospodarki pomieszczeniami Instytutu.
 • Organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych Instytutu oraz realizacja inwentaryzacji.

W ramach Sekcji Transportu Zewnętrznego:

 • Prowadzenie gospodarki samochodowymi środkami transportu.
 • Zabezpieczenie neonatologicznego transportu medycznego.
 • Realizacja innych usług transportowych na podstawie zleceń składanych przez komórki organizacyjne Instytutu.

 

kiszka-piotr p.o. Kierownika
Piotr Kiszka
22 32 77 530
piotr.kiszka@imid.med.pl
Sekcja Administracji
Telefon: 22 32 77 232
e-mail: dzial.administracyjny@imid.med.pl
Sekcja Transportu Zewnętrznego
Telefon: 22 32 77 213
Kancelaria Instytutu Budynek A, III piętro, pok. 304
Telefon: 22 32 77 403
Call Center
Telefon: 22 32 77 050
22 32 77 051

 

Dział Zarządzania Infrastrukturą

Działalność

Sekcja Techniczna

Nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych infrastruktury budowlanej. 

Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i wszelkiej instalacji technicznej w budynkach i na terenie IMiD.

Sekcja Aparatury Medycznej

Nadzór nad certyfikacją i utrzymaniem w ruchu aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego będącego na stanie Instytutu.

Opiniowanie i wnioskowanie zakupu i naprawy wyrobów medycznych wielokrotnego użycia.

Sekcja Napraw i Konserwacji

Nadzór i utrzymanie w ruchu urządzeń infrastruktury technicznej i aparatury medycznej Instytutu poprzez konserwacje i bieżące naprawy.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń i napraw infrastruktury  technicznej i aparatury medycznej w elektronicznym systemie zgłoszeń napraw.

Prowadzenie gospodarki magazynowej niezbędnej do obsługi technicznej i aparatury medycznej IMiD.

 

piasecka_dorota Kierownik
Dorota Piasecka
22 32 77 512

Archiwum Zakładowe

Działalność

 • Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji Instytutu Matki i Dziecka
 • Opracowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 
Sekcja Kancelaria
 • Odbiór korespondencji przychodzącej
 • Wysyłanie korespondencji wychodzącej
 
piech_karolina Kierownik
Karolina Piech-Orłowska
22 32 77 288

 

Dział Informatyki

Działalność

 • Administrowanie, konserwacja, serwis, naprawa i rozbudowa sieci komputerowej, serwerowni, serwerów i baz danych oraz wszelkich urządzeń towarzyszących.
 • Opiniowanie i wnioskowanie o zakup oprogramowania, komputerów, monitorów drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacja.
 • Administrowanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem Instytutu.
 • Prowadzenie polityki informatyzacji Instytutu.
 • Prowadzenie polityki archiwizacji danych elektronicznych i archiwizacja danych elektronicznych na serwerach Instytutu.
 • Prowadzenie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i dostępu do danych.
Telefon: 22 32 77 309
e-mail: dzial.it@imid.med.pl
Kierownik: Radosław Nowak
Dział Kadr i Płac

Działalność

 • Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Instytutu.
 • Planowanie zatrudnienia oraz bezosobowego i osobowego funduszu płac.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Kontrolowanie i analiza dyscypliny pracy.
 • Kontrola i nadzór nad ważnością badań lekarza medycyny pracy.
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów.
 • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
krol-komarnicka-karolina Kierownik
Karolina Król-Komarnicka
22 32 77 413
dzial.kadr@imid.med.pl
Dział Ocen i Rozwoju Współpracy

Działalność

 • Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac związanych z procesem opiniowania produktów.
 • Promocja zadań i usług wykonywanych przez Instytut.
swieboda-aleksandra Kierownik
Aleksandra Świeboda
22 32 77 432
dzial.ocen@imid.med.pl
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Działalność

 • Rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Nadzór nad realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert w zakresie sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej dla NFZ, Ministra Zdrowa i Urzędu Miasta st. Warszawy.
 • Rozliczanie umów na komercyjne usługi medyczne.
 • Nadzór nad realizacją umów na programy polityki zdrowotnej i komercyjne usługi medyczne.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert oraz umów w zakresie sprzedaży usług medycznych innym podmiotom.
 • Nadzór w zakresie prawidłowego rozliczania świadczeń.
 • Sporządzanie symulacji i zestawień statystycznych z zakresu działalności medycznej Instytutu.
zochowska-malgorzata Kierownik
Małgorzata Żochowska
22 32 77 480
malgorzata.zochowska@imid.med.pl
Dział Nauki i Transferu Technologii

Działalność

 • Projekty naukowe,
 • Projekty badawczo-rozwojowe,
 • Projekty statutowe,
 • Komisja Bioetyczna,
 • Kształcenie podylomowe,
 • Biblioteka naukowa,
 • Medycyna Wieku Rozwojowego.
zochowska-malgorzata Kierownik
Edyta Kolipińska
22 32 77 332
edyta.kolipinska@imid.med.pl

Formularz kontaktowy