Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Warszawa dnia 24.05.2018r

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2.            We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Tomaszem Andrasikiem pod mailem iod@imid.med.pl lub telefonem 22 32 77 394

3.            Pani/Pana dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Pani/Pana do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych
przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której
odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Pani/Pana nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Pani/Pana procesu leczenia.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

-Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość jak również w naszych placówkach.
-Art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent (dalej jak Ustawa o prawach pacjenta) oraz §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

-Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
-Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

-Realizujemy Pani/Pana prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważnia Pan/Pani inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Pani/Pana stanie zdrowia.
- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

-Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu czy adresem e-mail, np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyników badań.
- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawne zarządzanie grafikami.

- Zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Pani/Pana potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację,  co możemy zrobić lepiej; może Pani/Pan w każdej chwili poinformować nas, że nie chce Pani/Pan otrzymywać takich ankiet.
- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

- Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

- Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

4.            Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 łat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 łat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane łub poddawane anonimizacji.

5.            Pani/Pana dane będą udostępniane następującym odbiorcom: innym współpracującym z nami podmiotom medycznym

6.            Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

7.            Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z RODO może Pani/Pan wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.            Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa – obowiązkiem prawnym. Może nam Pani/Pan podać numer telefonu czy adres e-mail, a ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń medycznych.