Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Warszawa dnia 24.05.2018r

 

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2.We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować pod mailem iod@imid.med.pl lub telefonem 22 32 77 394

3.Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

 

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych

przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.

 

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której

odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość jak również w naszych placówkach.

Art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent (dalej jak Ustawa o prawach pacjenta) oraz §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Twoim stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyników badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawne zarządzanie grafikami.

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki tub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację, abyś poinformował nas, co możemy zrobić lepiej; możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać takich ankiet.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

 4.Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 łat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 łat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane łub poddawane anonimizacji.

5.Twoje dane będą udostępniane następującym odbiorcom: innym współpracującym z nami podmiotom medycznym

6.Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

7.Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa – obowiązkiem prawnym. Jeżeli podasz nam numer telefonu czy adres e-mail, to ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń medycznych.