Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 17A, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwiać wystawienie niektórych dokumentów rozliczeniowych lub wstęp do obszaru przetwarzania.
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 36a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi wykaz i rejestr zbiorów danych, których treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do wglądu w siedzibie Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: e-mail: abi@imid.med.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych, budynek Lipsk pokój 225, gdzie można zapoznać się z wykazem oraz rejestrem zbiorów danych.Administrator Danych Osobowych