Rada naukowa

jakimiuk-artur Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Janina Stępińska
sands-dorota I Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska
danielewicz-roman II Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
Dr hab. prof. IMiD Magdalena Rutkowska
sobecka-justyna

Sekretariat Naukowy
Iwona Budzisz
22 32 77 383
rada.naukowa@imid.med.pl
Budynek Lipsk, piętro II, pok. 227

Rada Naukowa Instytutu Matki i Dziecka jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Zgodnie ze Statutem Instytutu Matki i Dziecka zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618) oraz uchwalony przez nią Regulamin Działania Rady Naukowej.

Instytut Matki i Dziecka posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk medycznych od 1950 roku,
 • doktora habilitowanego nauk medycznych od 1976 rok

 

Skład Rady Naukowej

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

 

Lp. Imię i nazwisko Specjalność naukowa
1. Prof. dr hab. Jerzy Bal genetyka medyczna
2. Prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska radiodiagnostyka
3. Prof. dr hab. Piotr Durka fizyka biomedyczna, fiz. doświadczalna, fiz. medyczna
4. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Katechetyka, pedagogika
5. Prof. dr hab. Jan Godziński chirurgia onkologiczna, onkologia dziecięca
6. Prof. dr hab. Ewa Helwich pediatria, neonatologia, choroby płuc
7. Dr hab. prof. IMiD Konrad Kamil Hozyasz pediatria, pediatria metaboliczna
8. Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk neurologia, neurologia dziecięca
9. Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak położnictwo i ginekologia
10. Dr hab. prof. IMiD Michał Milewski biologia medyczna
11. Dr hab. prof. IMiD Anna Oblacińska pediatria
12. Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski położnictwo i ginekologia
13. Dr hab., prof. IMiD Anna Raciborska pediatria, onkologia i hematologia dziecięca
14. Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski gastroenterologia, pediatria
15. Prof. dr hab. Wojciech Rokita położnictwo i ginekologia, perinatologia
16. Dr hab. prof. IMiD Magdalena Rutkowska pediatria, neonatologia
17. Prof. dr hab. Dorota Sands pediatria, alergologia, choroby płuc
18. Dr hab. prof. IMiD Ewa Sawicka chirurgia dziecięca
19. Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski położnictwo i ginekologia
20 Prof. dr hab. Janina Stępińska kardiologia
21. Dr hab., prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska pediatria metaboliczna
22. Dr hab. prof. IMiD Elżbieta Szczepanik neurologia dziecięca
23. Dr hab. Agata Szkiełkowska foniatria, otolaryngologia, audiologia
24. Dr hab. Katarzyna Tońska genetyka, biologia molekularna
25. Dr hab. Marek Ussowicz pediatria, onkologia, hematologia dziecięca
26. Dr hab. prof. IMiD Halina Weker żywienie człowieka
27. Dr hab. inż. lek. Dariusz Włodarek żywienie człowieka, dietetyka
28. Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki biochemia
29. Dr Mariusz Ołtarzewski biochemia
30. Lek. med. Zbigniew Surowiec chirurgia dziecięca

 

Zadania Rady Naukowej
 • Uchwalanie Statutu,
 • Opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym,
 • Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań,
 • Zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • Opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
 • Opiniowanie regulaminu organizacyjnego,
 • Opiniowanie rocznego planu finansowego,
 • Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Opiniowanie podziału zysku Instytutu,
 • Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
 • Opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
 • Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie nauk medycznych,
 • Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
 • Opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich,
 • Opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
 • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
 • występowanie do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doskonalących,
 • Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego.
Doktoraty, habilitacje i profesury

Rok 2017

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Adriana Pawłowska

położnictwo i ginekologia

Występowanie bacterial vaginosis u kobiet stosujących różne metody antykoncepcji

Prof. dr hab. Jan Peterek

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez  Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł osiągnięcia naukowego

1.

Dr n. med. Hanna Mierzewska

Wybrane leukodystrofie i inne choroby z przeważającym zajęciem istoty białej – od fenotypu do diagnozy

2.

Dr n med. Tadeusz Issat

Ambulatoryjna histeroskopia jako skuteczne narzędzie diagnostyczne i lecznicze patologii jamy macicy

Rok 2016

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Justyna Milczewska

pediatria

Zakażenia krzyżowe dróg oddechowych o etiologii Pseudomonas aeruginosa u dzieci chorujących na mukowiscydozę.

Prof. dr hab. Dorota Sands

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez  Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł osiągnięcia naukowego

1.

Dr n. med. Anna Raciborska

Optymalizacja leczenia mięsaka Ewinga u dzieci i młodzieży w Polsce – ocena opcji terapeutycznych w aspekcie otrzymanych wyników leczenia, analiza nowych możliwości

2.

Dr n biol. Dorota Hoffman-Zacharska

Identyfikacja i charakterystyka podłoża molekularnego chorób neurogenetycznych jako klucz do zrozumienia ich patogenezy i zmienności fenotypowej.

Wykaz pracowników jednostki, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora nauk medycznych:

1.

Dr hab. n med. Monika Bekiesińska-Fiagatowska

2.

Dr hab. n med. Dorota Sands

3.

Dr hab. n med. Paweł Stankiewicz

Rok 2015

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Witold Klemarczyk

pediatria

Wpływ niekonwencjonalnego sposobu żywienia na wybrane wskaźniki stanu odżywiania dzieci w wieku 1-5 lat – badanie prospektywne.

Dr hab. Halina Weker

2.

Lek. Leszek Lewandowski

położnictwo i ginekologia

Stężenie homocysteiny we krwi matek i krwi pępowinowej, a stosowanie kwasu foliowego w różnych okresach ciąży.

Prof. dr hab. Jerzy Leibschang

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

1.

Dr hab. n med. Monika Bekiesińska-Figatowska

2.

Dr hab. n med. Dorota Sands

Rok 2014

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Margareta Budner

medycyna

Perforacje przewodu pokarmowego u niedojrzałych noworodków z bardzo małą lub ekstremalnie małą masą ciała - próba określenia najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego.

dr hab., prof. IMiD Ewa Sawicka

2.

Andrzej Brudnicki

medycyna

Wczesny wtórny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego szczęki – cefalometryczna ocena rozwoju twarzowej części czaszki dzieci operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia

dr hab., prof. IMiD Ewa Sawicka

Rok 2013

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Katarzyna Zybert

pediatria

Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy- analiza algorytmów diagnostycznych i konsekwencji klinicznych.

Dr hab. n. med. Dorota Sands

2.

Lek. Jarosław Beta

Położnictwo i ginekologia

Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego w oparciu o analizę historii położniczej, parametrów biofizycznych i biochemicznych między 11 a 13 tygodniem ciąży

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

3.

Lek. Maria Uliasz

radiologia i diagnostyka obrazowa

Ocena poznawcza obrazu zmian w wątrobie, drogach żółciowych i trzustce w badaniach rezonansu magnetycznego, cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego i ultrasonografii u chorych z mukowiscydozą

Dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Anna Oblacińska

pediatria

Otyłość u polskich nastolatków. Wieloaspektowa diagnoza populacyjna i wskazówki dla profilaktyki

Rok 2012

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Osazee Ewemade Okungbowa

położnictwo i ginekologia

Ekspresja antygenów powierzchniowych CD11a, CD11b, Cd11c, Cd16, CD62 i HLA-DR monocytów krwi obwodowej w nowotworach narządów płciowych u kobiet

Prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik

2.

Lek. Anna Kutkowska-Kaźmierczak

genetyka kliniczna

Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe jako czynnik etiologiczny niepełnosprawności intelektualnej w kontekście problemów poradnictwa genetycznego

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Paweł Szymanowski

położnictwo

i ginekologia

Znieczulenie porodowe a równowaga kwasowo-zasadowa i utlenowanie krwi pępowinowej

Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik

4.

Lek. Aneta Kowalska-Kańka

położnictwo

i ginekologia

Stężenia kwasów żółciowych i erytropoetyny u ciężarnych z cholestazą wewnątrzwątrobową a stan płodu i noworodka

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Konrad Hozyasz

pediatria

Poszukiwania czynników ryzyka rozszczepów wargi i podniebienia

2.

Dr n. med. Wojciech Wiszniewski

genetyka kliniczna

Badania molekularne w dziedzicznych chorobach siatkówki

Rok 2011

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez   Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Renata Łęcka

położnictwo

i ginekologia

Tlenek azotu – kliniczne znaczenie w porodzie przedwczesnym

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

2.

Lek. Anna Kajdy

położnictwo

i ginekologia

Związek między genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami cyklu metabolizmu homocysteiny, a występowaniem stanu przedrzucawkowego

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

4.

Lek. Anna Fritz-Rdzanek

położnictwo i ginekologia

Antygen CA125, białko HE4 i prealbumina jako potencjalne markery raka jajnika u kobiet oraz możliwość ich zastosowania w badaniach przesiewowych

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych nadane przez Radę Naukową

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Dr n. med. Dorota Sands

pediatria

Mukowiscydoza – różnorodność fenotypowa i wyzwania diagnostyczne

Rok 2010

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Ewa Świątek

położnictwo

i ginekologia

Rola prohepcydyny w regulacji homeostazy żelaza w przebiegu ciąży fizjologicznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

2.

Lek. Jakub Klapecki

genetyka kliniczna

Ocena zmienności ekspresji klinicznej zespołu Noonan w kontekście stwierdzanych mutacji genu PTPN11

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Anna Wilczyńska

położnictwo

i ginekologia

Zachorowalność kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu – ocena przydatności monitorowania jakości opieki położniczej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

4.

Lek. Beata Iwanowska

radiologia i diagnostyka obrazowa

Porównanie systemów punktowej oceny zmian w płucach u chorych z mukowiscydozą, opartych na zdjęciu rentgenowskim i tomografii komputerowej

Dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Rok 2009

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Katarzyna Walicka–Serzysko

pediatria

Wczesne rozpoznawanie nietolerancji glukozy i/lub cukrzycy u dzieci z mukowiscydozą.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski

2.

Lek. Wojciech Grzybowski

położnictwo

i ginekologia

Stężenie mezoteliny we krwi u kobiet z rakiem jajnika jako potencjalny marker zaawansowania procesu nowotworowego

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

3.

Lek. Katarzyna Kalandyk – Osinko

położnictwo

i ginekologia

Kliniczne znaczenie stężeń wybranych markerów biochemicznych  okresie okołooperacyjnym u kobiet z łagodnymi guzami jajników

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

4.

Lek. Martyna Woynarowska

neonatologia

Kliniczna weryfikacja nowej definicji dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych przed 29 tygodniem ciąży z uwzględnieniem zmian w schemacie leczenia kortykosteroidami

Doc. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

5.

Lek. Maria Jodkowska

pediatria

Czynniki ryzyka miażdżycy u młodzieży w aspekcie środowiskowym

Doc. dr hab. n. med. Krystyna Mikiel-Kostyra

6.

Lek. Jacek Maciejewski

położnictwo

i ginekologia

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa inseminacji w parach o różnym statusie serologicznym HIV

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Niemiec

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

1.

Doc dr hab. n med. Marcin Jóźwik

Rok 2008

Stopnie naukowe doktora nauk medycznych nadane przez Radę Naukową IMiD

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres medycyny

Tytuł pracy doktorskiej

Promotor

1.

Lek. Agnieszka Szymborska-Stykowska

chirurgia onkologiczna

Analiza skuteczności leczenia oszczędzającego z wykorzystaniem onkologicznych endoprotez rosnących u dzieci z nowotworami złośliwymi kości

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak

2.

Lek. Krzysztof Szczałuba

genetyka kliniczna

Podłoże molekularne i charakterystyka kliniczna pierwotnej dystonii torsyjnej – próba korelacji genotyp – fenotyp

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak

3.

Lek. Iwona Ługowska

onkologia dziecięca

Ocena przydatności badań immunohistochemicznych w mięsaku kościopochodnym u dzieci w korelacji z przebiegiem klinicznym i rokowaniem

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak

4.

Lek. Renata Jaczyńska

położnictwo i ginekologia

Wartości referencyjne długości kości nosowej płodu w badaniu ultrasonograficznym między 11 a 14 tygodniem ciąży

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec

Rada Naukowa poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych:

 

Doc dr hab. n med. Krzysztof Tomasz Niemiec

 

 

Tryby działań Rady Naukowej w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Recenzje rozpraw doktorskich
Streszczenia rozpraw doktorskich lub opis w j. polskim i j. angielskim
Postępowania habilitacyjne
Postępowania o nadanie tytułu profesora