Ogłoszenia bieżące

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej w Ambulatorium Instytutu Matki i Dziecka na rzecz pacjentów z wadami twarzoczaszki, w tym pacjentów z wadami rozszczepowymi

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(
t.j. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.)

                 Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.: (022) 32 77 407

ogłasza konkurs ofert

Znak sprawy: KOŚZ/18/2016

na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej dla Dzieci w Ambulatorium Instytutu Matki i Dziecka na rzecz pacjentów z wadami twarzoczaszki, w tym pacjentów
z wadami rozszczepowymi.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi
i protesty dotyczące konkursu ofert.

 

Planowany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 12 00  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu ofert w całości lub w części.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk lub ze strony www.imid.med.pl

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka tel. (22) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl

  

    W imieniu Zamawiającego

     Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka              

Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Szczegółowe Warunki KOnkursu

Zał. nr 1 oferta

Zał nr 2 opis przedmiotu

Zał. nr 3 wzór uomwy

Wróć