Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/12/2017 konkurs ofert na „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu”.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1638) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(
t. j. Dz. U. 2016 nr poz. 1793 ze zm)

 

Zamawiający:     Instytut Matki i Dziecka

 

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

 

www.imid.med.pl

 

tel.: (022) 32 77 407

 

ogłasza konkurs ofert

 

Znak sprawy: KOŚZ/12/2017

 

na:

 

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu”.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

 

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

 

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi
dotyczące konkursu ofert.

 

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące (od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.)

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, pokój nr 312, budynek Lipsk.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 27 czerwca 2017 r. r. do godz. 12 00  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 r. r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu konkursu ofert w całości lub w części.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, budynek Lipsk za wcześniejszą opłatą 12 zł lub ze strony www.imid.med.pl www.imid.med.pl.        

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

 

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

 

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                          

 

     W imieniu Zamawiającego

 

     Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

 

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 roku

Szczegółowe Warunki Konkursu

Zał. nr 1 oferta

Zał. nr 2 opis przedmiotu

Zał nr 3 wzór umowy

Wróć