Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/16/2018 konkurs ofert na ,,udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/kandydatów na pracowników Instytutu Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy"

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 160) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017 nr  poz. 1938 ze zm.)

 

Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza konkurs ofert

Znak sprawy: KOŚZ/16/2018

na:

 

Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/kandydatów na pracowników  Instytutu  Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

 

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty dotyczące konkursu ofert.

Planowany termin realizacji świadczenia – 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
– Dział Kadr i Płac, pokój nr 340 lub 305, budynek Lipsk.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 24 września 2018 r.  do godz. 12 00   

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 305, budynek Lipsk.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego (za wniesieniem wcześniejszej opłaty w wysokości 12 zł) - Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 340 lub 305, budynek Lipsk
lub ze strony www.imid.med.pl

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

 

  

                                           W imieniu Zamawiającego

                              

                                         Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

                                           Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka 

 

 

Warszawa, 20 sierpnia 2018 r.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

Zał nr 1 do SWKO druk oferty

Zał nr 1 do oferty

Zał nr 2 do SWKO opis przedmiotu

Zał nr 3 do SWKO wzór umowy

Zał nr 1 do umowy

Zał nr 2 do umowy

Zał nr 3 do umowy

Zal nr 4 do SWKO wykaz osób

Umowa udostępnienia przetwarzania danych osobowych

 

 

Data utworzenia informacji: 20 sierpnia 2018 r. 08:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć