Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/19/2017 konkurs ofert na „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1638) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t. j. Dz. U. 2016 nr  poz. 1793 ze zm.)

         Zamawiający:                                   Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.: (022) 32 77 407

ogłasza konkurs ofert

Znak sprawy: KOŚZ/19/2017

na:

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a  (III piętro), budynek A, Warszawa, pokój nr 340.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12 00  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 340, budynek A.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17A, pokój 340, budynek A, Dział Kadr i Płac, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król-Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

  

      W imieniu Zamawiającego

     Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, 29 listopada 2017 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Zał nr 1 do SWK druk oferty

Zał nr 2 do SWK opis przedmiotu

Zał nr 3 do SWK wzór umowy

 

Wróć