Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/20/2016 "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz przyjmowania pacjentó

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.)

                 Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.: (022) 32 77 407

ogłasza konkurs ofert

Znak sprawy: KOŚZ/20/2016

na:

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz przyjmowania pacjentów w Poradni Onkogenetycznej.”

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

 

Termin realizacji zamówienia – od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a ( III piętro), Warszawa, pokój nr 305.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert – do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 12 00  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 305.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu konkursu ofert w całości lub w części.

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. ulicy Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój nr 305, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.    

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                            

     W imieniu Zamawiającego

     Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 06 grudnia 2016 r.

Szczegółówe Warunki KOnkursu

Zał. nr 1 oferta

Zał. nr 2 opis przedmiotu

Zał. nr 3 wzór umowy

Wróć