Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/21/2016 konkurs ofert na „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(
t.j. Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

Zamawiający:     Instytut Matki i Dziecka

 

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

 

www.imid.med.pl

 

tel.: (022) 32 77 407

 

ogłasza konkurs ofert

 

Znak sprawy: KOŚZ/21/2016

 

na:

 

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

 

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

 

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

 

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi
dotyczące konkursu ofert.

 

Termin realizacji zamówienia – od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a ( III piętro), Warszawa, pokój nr 305.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 12 00  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 305

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu konkursu ofert w całości lub w części.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Kolejowa 19, Dział Kadr i Płac, pokój nr 9, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.        

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

 

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

 

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                          

 

     W imieniu Zamawiającego

 

     Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

 

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 

Warszawa, dnia 06 grudnia 2016 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Zał. nr 1 oferta

Zał. nr 2 opis przedmiotu

Zał nr 3 wzór umowy

Wróć