Ogłoszenia bieżące

KOŚZ/3/2019 konkurs ofert na „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG, USG, TK i MR”

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 160) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017 nr  poz. 1938 ze zm.)

 

Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

www.imid.med.pl

tel.:  (022) 32 77 407

 

ogłasza  konkurs  ofert

Znak sprawy: KOŚZ/3/2019

na:

„udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG, USG, TK i MR”.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi obowiązujących przepisów.

Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka zgodnie z Regulaminem.

Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi dotyczące konkursu ofert.

 

Termin realizacji zamówienia – od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego – Dział Kadr i Płac, ul. Kasprzaka 17a (III piętro), Warszawa, pokój nr 340.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert – do dnia 30 stycznia 2019 r. do godz. 12 00   

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie, pokój nr 340.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz umorzeniu  konkursu ofert w całości lub w części.

 

Dokumentację dotyczącą Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego – Warszawa,  ul. Kasprzaka 17a, Dział Kadr i Płac, pokój
nr 340, za wcześniejszą opłatą 12 zł, lub ze strony internetowej www.imid.med.pl.     

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:

Karolina Król - Komarnicka – tel.: (022) 32 77 407

e-mail: karolina.komarnicka@imid.med.pl                           

      W imieniu Zamawiającego

 

 

      Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

     Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Zał nr 1 do SWKO druk oferty

Zał nr 2 do SWKO opis przedmiotu

Zał nr 3 do SWKO wzór umowy

 

Data utworzenia informacji: 27 września 2018 r. 08:07 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć