Aktualne

KSN/8/2017 Profesor Nadzwyczajny Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Profesor Nadzwyczajny Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Wymagane kwalifikacje:

 1. samodzielny pracownik naukowy w zakresie nauk ekonomicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub pokrewnych- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub pokrewnych-
 2. posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 3. specjalizacja w zakresie epidemiologii (według nowego programu) lub/i zdrowia publicznego (według nowego programu),
 4. znajomość zagadnień z zakresu farmakoekonomiki, ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych (udokumentowana publikacjami, stażami naukowymi, szkoleniami specjalistycznymi, recenzjami prac doktorskich i recenzjami w  czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym),
 5. znaczący dorobek publikacyjny powyżej 150 pkt MNiSzW i IF powyżej 15,
 6. autorstwo lub współautorstwo monografii/ rozdziałów do monografii,
 7. doświadczenie w przygotowaniu i realizacji analiz farmakoekonomicznych, projektów badawczych i/lub badań klinicznych,
 8. udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych,
 9. aktywny udział w pracach polskich i zagranicznych towarzystw naukowych,
 10. doświadczenie, w tym zagraniczne, w zakresie prowadzenia wykładów/ zajęć z tematyki farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych,
 11. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz co najmniej drugiego języka obcego (potwierdzone certyfikatami

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. dyplom, odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnie lub kserokopia dyplomu bądź odpisu dyplomu,
 5. inne dokumenty lub ich kopie, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata (lista publikacji i podanie punktów MNiSZW),
 6. świadectwa pracy lub ich kopie,
 7. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

 

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 
Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe – Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego w Instytucie Matki i Dziecka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentów w terminie do 28.09.2017 r., do godz. 15.30 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w Dziale Kadr i Płac. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.imid.med.pl w szczegółowych warunkach konkursu na stanowisko naukowe.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi: 29.09.2017 r. w Dziale Kadr i Płac w pok. 305.

Data utworzenia informacji: 19 września 2017 r. 12:02 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Karolina Król-Komarnicka

Wróć