Archiwum

PROFESOR NADZWYCZAJNY W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY w IMID

Dyrektor

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

PROFESOR NADZWYCZAJNY W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA


Wymagane kwalifikacje:

 1. stopień naukowy doktora hab. n. med.,
 2. posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 3. specjalizacja w dziedzinie pediatrii oraz specjalizacja w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
 4. znaczący dorobek publikacyjny powyżej 150 pkt MNiSzW i IF powyżej 15,
 5. udokumentowane doświadczenie w działalności klinicznej w zakresie onkologii dziecięcej powyżej 10 lat,
 6. doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych i/lub badań klinicznych
 7. udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych,
 8. mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki onkologii dziecięcej,
 9. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • dyplom, odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnie lub kserokopia dyplomu bądź odpisu dyplomu,
 • dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
 • inne dokumenty lub ich kopie, w szczególności potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata ( lista publikacji i podanie punktów MNiSZW),
 • świadectwa pracy lub ich kopie,
 • podpisana klauzula „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 833),

Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe – Profesor Nadzwyczajny w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentów w terminie do 12.08.2016 r., do godz. 15.30 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kolejowa 19,
01-217 Warszawa, w Dziale Kadr i Płac.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.imid.med.pl w szczegółowych warunkach konkursu na stanowisko naukowe.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi: 16.08.2016 r. w Dziale Kadr i Płac.

Wróć