Klauzula informacyjna – zatrudnieni

Pracownicy IMiD

Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

Instytut Matki i Dziecka (Instytut), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 17A, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w tym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań objętych przedmiotem umowy zawartej z Instytutem (realizacja zadań wynikających z umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia umów cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) Pani/Pana i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zatrudnienia. Jest Pani/Pan zobowiązany/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rezygnacja z Pani/Pana zatrudnienia lub nawiązania współpracy.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Instytucie Matki i Dziecka realizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Zgodnie z art. 36a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji między innymi prowadzi wykaz i rejestr zbiorów danych, których treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do wglądu w siedzibie Instytutu.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: e-mail: abi@imid.med.pl telefon 22 32 77 394 oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych, budynek A pokój 225, gdzie można zapoznać się z wykazem oraz rejestrem zbiorów danych.

 

Administrator Danych Osobowych