Ogłoszenia o pracę - bieżące

NABÓR NA EKSPERTA DO ZESPOŁU DO SPRAW WDROŻENIA PROCEDUR LABORATORYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE – EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

w związku z wpłynięciem  niewystarczającej liczby zgłoszeń w ramach naboru opublikowanego w dniu 08 stycznia 2020 r. Instytut Matki i Dziecka

 

ogłasza dodatkowy

 

NABÓR NA EKSPERTA DO ZESPOŁU DO SPRAW WDROŻENIA PROCEDUR LABORATORYJNYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE
– EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”

i jednocześnie zmienia kryterium 2 wymagań kwalifikacyjnych w zakresie minimalnej liczby publikacji

Zakres prac

 1. Udział w pracach zespołu eksperckiego, którego zadaniem jest ocena i opiniowanie przebiegu wdrożenia wysokospecjalistycznych procedur laboratoryjnych w obszarze diagnostyki genetycznej molekularnej i cytogenetycznej.
 1. Wykonywanie czynności merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych w okresie od 01.04.2020 r. do zakończenia prac wdrożeniowych, nie dłużej niż do dnia 30.04.2021 r. zgodnie z zakresem zaangażowania i uzgodnionym przez przewodniczącego zespołu eksperckiego lub umocowanych przez niego koordynatorów harmonogramem prac, obejmującym:
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu lub podzespołu eksperckiego, przy czym planowane są min. 2 spotkania,
  • uczestnictwo w konsultacjach e-mailowych i/lub telefonicznych.

 

Obecny nabór dotyczy podjęcia współpracy z 1 ekspertem nie mających statusu pracownika IMID.

 

Wynagrodzenie jest zgodne z przewidzianym kosztorysem we Wniosku o dofinansowanie dostępnym w Biurze Projektu.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Posiadanie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej i/lub genetyki klinicznej – warunek konieczny,
 2. Doświadczenie naukowo-badawcze potwierdzone liczbą publikacji (Pub-med) minimalna liczba publikacji 30 - warunek konieczny,
 3. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, przyrodniczych – warunek konieczny,
 4. Doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną o profilu genetyki człowieka – warunek konieczny,
 5. Doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 projektem naukowo - badawczym dotyczącym genetyki molekularnej lub doświadczenie w koordynacji wybranym obszarem wdrożenia w projekcie dotyczącym procedur diagnostycznych lub leczniczych w okresie ostatnich 3 lat – warunek konieczny.

Punktacja:

 Po stwierdzeniu, że spełnione zostały warunki konieczne do przyjęcia zgłoszenia do oceny, będzie Komisja ds. naboru przydzieli punktację w następujących kryteriach:

 1. Doświadczenie naukowo-badawcze potwierdzone liczbą publikacji (Pub-med) minimalna liczba publikacji 30: 8 pkt za 30-50 publikacji; 11 pkt za 50-80 publikacji, 14 pkt za 80 i więcej
 2. Doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną o profilu genetyki człowieka: 5 pkt za pełnienie funkcji kierownika pracowni, z-cy kierownika zakładu/wydziału, kierownika zakładu/wydziału
 3. Doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 projektem naukowo-badawczym dotyczącym genetyki molekularnej lub doświadczenie w koordynacji wybranym obszarem wdrożenia w projekcie dotyczącym procedur diagnostycznych lub leczniczych w okresie ostatnich 3 lat (kierowanie projektem, samodzielna koordynacja obszaru badawczego): 5 pkt za każdy projekt.

 

Komisja ds. Naboru zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowej weryfikacji informacji, bądź dokumentów i możliwość zaproszenia na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną kandydata.   

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularz zgłoszeniowy – nabór eksperta do zespołu do spraw wdrożenia procedur laboratoryjnych w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”,
 2. Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie,
 3. Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - podpisana klauzula informacyjna”,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, tytuł naukowy zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym.

 Składane kopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie Komisji kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 „Nabór eksperta do zespołu do spraw wdrożenia procedur laboratoryjnych w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” oraz określić liczbę stron dołączonych dokumentówdo dnia 20.03.2020 r., do godz. 12:00 w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w pokoju 340 ( Budynek A).

 Otwarcie zgłoszeń nastąpi: w dniu 20.03.2020 r. o godz. 13.00.

 

Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2. KLAUZULA INFORMACYJNA

Data utworzenia informacji: 28 marca 2019 r. 18:17 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć